Skip to main content Skip to main nav

Programma 'Toekomstbestendig vanuit verbinding met verleden'

STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCE werken in het programma ‘Toekomstbestendig vanuit verbinding met verleden’ aan het bij elkaar brengen en ontsluiten van de kennis over de relatie tussen het natuurlijk landschaps-, water- en bodemsysteem met kennis over het cultuurhistorisch erfgoed om deze in te zetten voor de wateropgaven van vandaag en morgen. Het doel is dat deze kennis een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het regionale waterbeheer.

De wisselwerking tussen de mens, bodem en water heeft ervoor gezorgd dat ons land er uitziet zoals wij het nu kennen. Hierin zijn heden, verleden en toekomst nauw met elkaar verbonden. Binnen het waterbeheer speelt deze verbinding een grote rol. De historie van een beheergebied kan namelijk helpen om tot duurzame maatregelen te komen die oplossingen bieden voor de waterbeheer-opgaven.

Waterbeheerders in Nederland werken momenteel aan verschillende (ruimtelijke) opgaven in het kader van  onder meer de Kaderrichtlijn Water, dijkversterkingen, verdroging, verzilting en klimaatadaptatie. Om al deze opgaven tot een goed eind te brengen en te komen tot robuuste, toekomstbestendige oplossingen, wordt steeds vaker gekeken naar de historie van het beheergebied. Naast gebruikelijke analyses van de werking van het huidige systeem en verwachtingen hoe zich dit in de toekomst gaat ontwikkelen, leidt kennis over het verleden tot inzicht en begrip over hoe het systeem is ontstaan en waarom het is zoals het is.

Nut en noodzaak van kennis over het verleden worden steeds duidelijker. STOWA wil, samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), waterbeheerders inspireren en ondersteunen om het verleden te gebruiken voor de wateropgaven van nu. Dat doen we met deze programmalijn.