Skip to main content Skip to main nav

Community of Practice Afvalwaterprognoses

De Community of Practice Afvalwaterprognoses is een netwerk voor het uitwisselen van kennis en ervaringen over afvalwaterprognoses. We werken aan het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit van data, methoden, werkwijzen en functionaliteit van afvalwaterprognoses. De CoP is een initiatief van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, STOWA, Het Waterschapshuis en enkele andere waterschappen. Deze projectpagina geeft een overzicht van relevante kennis en ervaringen, contacten en activiteiten.

Afvalwaterprognoses zijn onder meer van belang voor de planning van zuivering- en transportcapaciteit, het operationeel beheer en voor het inzicht in emissies, omvang van discrepantie en oorzaken van overlast. Afvalwaterprognoses raken het werk van zuiveringstechnologen, waterkwaliteitsbeheerders, hydrologen en rioleringsbeheerders. Onder een prognose verstaan we het verwachtte afvalwateraanbod op een bepaalde plaats op een bepaalde tijd. Het betreft niet alleen afvalwater van bewoners en bedrijven maar ook regenwater. Een prognose geeft inzicht in het theoretisch afvalwateraanbod op korte en lange termijn in hoeveelheden (m3 per uur) en vuillast (samenstelling, I.E., V.E. etc.).

Prognoses spelen een belangrijke rol in het in stand houden van de afvalwaterketen. Gezien ontwikkelingen als ketensamenwerking, klimaatverandering/adaptatie enopkomende stoffen zoals medicijnresten zal het belang van goede prognoses alleen maar toenemen.

Het professionele werkveld organiseert zich als Community of Practice (CoP). Het Waterschapshuis en STOWA faciliteren samen het werkveld in de professionalisering van het opstellen van afvalwaterprognoses. In dit kennisprogramma werken STOWA en Het Waterschapshuis voor het eerst intensief samen op programmaniveau. Een voorbeeld hiervan is het geautomatiseerd koppelen van CBS-bevolkingsgegevens en gegevens over drinkwaterverbruik aan zuiveringsgebieden. Hierdoor weet je hoeveel mensen zijn aangesloten op een zuivering en hoeveel en welk soort afvalwater je kan verwachten.

In het programma wordt langs 5 sporen gewerkt aan een groot aantal projecten. Deze sporen zijn:

  1. Kennisdelen, leren en ontwikkelen
  2. Processen en methoden
  3. Datalevering en kwaliteit
  4. Vernieuwing
  5. Beheer

De projecten zijn te vinden in het projectenportfolio. Hierin staan ook de aanspreekpunten per spoor, project trekkers en planning.

Wat zijn afvalwaterprognoses?
De Regiegroep Afvalwaterprognoses stelt zich voor...