Skip to main content Skip to main nav

Community of Practice (CoP) Afvalwaterprognoses

De Community of Practice Afvalwaterprognoses is een netwerk voor het uitwisselen van kennis en ervaringen over afvalwaterprognoses. We werken aan het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit van data, methoden, werkwijzen en functionaliteit van afvalwaterprognoses. De CoP is een initiatief van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, STOWA, Het Waterschapshuis en enkele andere waterschappen. Ondertussen zijn alle waterschappen bij de CoP betrokken. Deze projectpagina geeft een overzicht van relevante kennis en ervaringen, contacten en activiteiten.

Afvalwaterprognoses zijn onder meer van belang voor de planning van zuivering- en transportcapaciteit, het operationeel beheer en voor het inzicht in emissies, omvang van discrepantie en oorzaken van overlast. Afvalwaterprognoses raken het werk van zuiveringstechnologen, assetmanagers, waterkwaliteitsbeheerders, hydrologen en rioleringsbeheerders. Prognoses zijn afvalwateraanbod-analyses waarmee we het theoretisch verwachte huidige en toekomstige afvalwateraanbod en het gemeten huidige afvalwateraanbod in beeld brengen. Dit betreft zowel de hoeveelheden (m3 per uur) als de vuillast (samenstelling, I.E., V.E. etc.) van het afvalwateraanbod.

Prognoses spelen een belangrijke rol in het in stand houden van de afvalwaterketen. Gezien ontwikkelingen als ketensamenwerkingen, investeringen in energie- en grondstoffenfabrieken, klimaatverandering, oppervlaktewaterkwaliteit en verwijdering van opkomende stoffen zoals medicijnresten, neemt het belang van goede prognoses alleen maar toe.

Het professionele werkveld organiseert zich als Community of Practice (CoP). Het Waterschapshuis en STOWA faciliteren samen het werkveld in de professionalisering van het opstellen van afvalwaterprognoses. In dit kennisprogramma werken STOWA en Het Waterschapshuis voor het eerst intensief samen op programmaniveau. Een voorbeeld hiervan is het geautomatiseerd koppelen van CBS-bevolkingsgegevens en gegevens over drinkwaterverbruik aan zuiveringsgebieden. Hierdoor weet je hoeveel mensen zijn aangesloten op een zuivering en hoeveel en welk soort afvalwater je kan verwachten.

In het programma 2020- 2021 is een groot aantal projecten uitgevoerd die de basis vormt voor het vervolg van het programma. In dit vervolg wordt, langs de drie sporen data, rekenmethoden en tooling, samengewerkt aan: 

1. Verbetering van de beschikbaarheid en kwaliteit van data (o.a. via automatische validatie), inclusief inzicht in de nauwkeurigheid en onzekerheid van data, voor een verbeterde kwaliteit van afvalwaterprognoses.

2. Beschrijving van rekenmethoden, bijvoorbeeld op basis van (regio-specifieke) kengetallen of voor berekeningen op basis van meetdata, inclusief uniformering van rekenmethoden voor standaardisatie van dataverwerking en -toepassing, uitwisseling met andere toepassingen en verbetering van eigen tools en ontwikkeling van landelijke tools.

3. Ontwikkeling van landelijke (online) tooling voor afvalwaterprognoses, gericht op o.a. activiteiten als: berekening normafvoer en geoptimaliseerd aanbod, afspraken maken met derden zoals afvalwaterakkoorden, en toetsing van het functioneren van eigen assets.

De basis voor de werkzaamheden in deze sporen is de behoefte en het draagvlak hiervoor in het CoP-netwerk. De CoP is het platform voor de implementatie en toepassing van programmaresultaten in de eigen organisatie. Daarnaast werkt de CoP als landelijk kennisplatform aan blijvende kennisontwikkeling en -deling over analyses afvalwater aanbod.

Op de hoogte blijven van de CoP Afvalwaterprognoses? Meld je aan voor de nieuwsbrief nieuwsbrief

Kijk hier naar de laatste nieuwsbrief We blikken terug op een geslaagde bijeenkomst

Bekijk de onderstaande video's over wat afvalwaterprognoses zijn en wie de mensen zijn die in het regie- en kernteam zitten. 

Wat zijn afvalwaterprognoses?
De Regiegroep Afvalwaterprognoses stelt zich voor...