Beschikbaar stellen en houden van digitale data voor in kaart brengen van de potenties van thermische energie uit afvalwater

STOWA brengt met een speciale Aquathermieviewer de potenties van warmte uit oppervlaktewater en afvalwater in beeld voor het verwarmen van woningen en gebouwen. In dit project zijn de onderliggende data van deze viewer ook ontsloten als shapefiles, zodat partijen de gegevens uit de viewer kunnen gebruiken voor lokale of regionale berekeningen. De gegevens worden gedurende vijf jaar up-to-date gehouden.

In opdracht van de STOWA hebben Syntraal en IF Technology de landelijke warmtepotentie van warmte uit afvalwater in beeld gebracht. Deze potentie is digitaal toegankelijk gemaakt via een speciale Aquathermieviewer. Diverse partijen willen graag (een deel van) de gegevens gebruiken voor eigen of regionale berekeningen (onder andere in het kader van de Regionale Energie Strategieën (RES) en Transitievisies Warmte. Om aan deze wens tegemoet te komen én ook de brondata actueel te kunnen houden, zijn in dit project de onderliggende data van de Aquatermieviewer beschikbaar gesteld als zogenoemde shapefiles. Dit is een veelgebruikt uitwisselingsformaat voor geografische informatie. Shapefiles kunnen ingelezen, bekeken en bewerkt worden met GIS-programma's.

De data worden geografisch dekkend per RES-gebied weergegeven. Op deze manier beschikken gebruikers over gegevens waarmee de gewenste berekeningen kunnen worden uitgevoerd. De onderliggende data worden in dit project gedurende vijf jaar up-to-date gehouden.