Skip to main content Skip to main nav

Kennisprogramma DROOGTE!

Het wordt steeds duidelijker wat de gevolgen zijn van langdurige droogte. Niet alleen op landbouw en natuur, maar ook op drinkwatervoorziening en waterkwaliteit. Deze droogte, een (extreem) tekort aan neerslag, komt bovenop ‘verdroging’: menselijke ingrepen die leiden tot (te) lage grondwaterstanden en het wegvallen van kwel in natuurgebieden. In het programma DROOGTE! werkt STOWA aan praktische kennis en inzichten om de effecten van droogte en verdroging te verminderen. Liefst structureel.

De afgelopen jaren is het belang van voldoende zoet water voor landbouw, natuur en drinkwatervoorziening echt urgent geworden. Ook is er een aantal aantal rapportages en studies verschenen die benadrukken dat we echt iets moeten gaan doen. Onder meer de landelijke ‘Eindrapportage van de Beleidstafel Droogte’ van eind 2019. Belangrijkste conclusie uit dat rapport: meer water vasthouden, minder water verbruiken en een klimaatrobuuste inrichting. In de provincie Brabant, waar men veel last heeft van droogte en verdroging, concludeerde de provinciale Adviescommissie Droogte in 2022 in ‘Zonder Water, geen later’ dat voor een droogterobuust systeem de grondwaterstanden in de gehele provincie structureel moeten worden verhoogd. Dat moet gebeuren door meer water vast te houden, onttrekkingen te verminderen en infiltratie te bevorderen. Iedereen is het er inmiddels over eens dat ‘elke druppel telt’ en dat we van ‘kampioen water afvoeren’ naar ‘kampioen water vasthouden’ moeten. De vraag is dan natuurlijk: hoe doe je dat? Dat zijn precies de vragen waar het kennisprogramma DROOGTE! zich op richt.

Bij de start van het programma heeft STOWA een Droogtecomissie ingesteld. Daarin zitten vertegenwoordigers van alle partijen die invloed hebben op het droogtebeleid, of er uitvoering aan moeten geven. Deze commissie heeft een tiental prangende vragen geformuleerd, die in het programma worden opgepakt.

> Lees meer over het programma in STOWA ter Info 88 (september 2023)

In de Droogtecommissie zitten vertegenwoordigers van:

 • Provincie Friesland
 • Provincie Gelderland
 • Waterschap Vechtstromen
 • Waterschap Aa en Maas
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Waterschap Scheldestromen
 • Wetterskip Fryslân
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Ministerie I&W / Deltaprogramma Zoetwater
 • Rijkswaterstaat
 • Unie van Waterschappen