Skip to main content Skip to main nav

Inzet verwijderingstechnieken micro’s voor PFAS-verwijdering

In dit project wordt een onderzoek uitgevoerd naar het effect van toepassing van zuiveringstechnieken die in het kader van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen worden onderzocht voor vergaande verwijdering van organische microverontreinigingen, op de verwijdering van (precursors van) PFAS in rwzi effluent. Dit gebeurt via bemonsteringen en analyses van in- en effluent van nieuwe zuiveringstechnieken voor de verwijdering van microverontreiningen.

Op nationaal niveau werken diverse overheden en bedrijfsleven binnen het PFAS-actieprogramma samen aan handelingsperspectieven om de emissie van PFAS naar het milieu en de mens te verminderen. Bronaanpak heeft daarbij de voorkeur, maar kan het probleem van PFAS die reeds in het milieu zijn niet oplossen. Vergaande zuivering van afvalwater kan een ander aangrijpingspunt zijn om de emissie naar het milieu terug te brengen. Dit onderzoek geeft een verkenning van de kansrijkheid.

PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Het is een verzamelnaam voor een groep van duizenden door de mens gemaakte, zeer persistente en nauwelijks afbreekbare gefluoreerde verbindingen. Recent is het STOWA onderzoek naar PFAS in influent, effluent en zuiveringsslib van rwzi’s gepubliceerd. Een belangrijke bevinding is dat op de meeste rwzi’s er méér stabiele PFAS (zoals PFOS en PFOA) de rwzi uit gaan dan dat er binnenkomen. De verklaring hiervoor is de aanwezigheid van bekende en onbekende afbreekbare PFAS, zogeheten ‘precursors’, in het influent. Deze (meestal niet geanalyseerde) precursors worden in de rwzi omgezet naar stabiele (wel geanalyseerde) PFAS.

De implementatie van nieuwe technologieën voor de vergaande verwijdering van microverontreinigingen uit effluent roept de vraag op wat het effect is van deze technologieën op het verwijderen van PFAS en PFAS-precursors. Dit wordt in dit project onderzocht door middel van een monitoringcampagne.

Doel van het onderzoek is het vergaren en verbreden van de kennis van het effect van toepassing van zuiveringstechnieken voor vergaande verwijdering van microverontreinigingen uit rwzi- effluent op PFAS en PFAS-precursors. Daarnaast zal het onderzoek meer inzicht geven in het voorkomen van PFAS(precursors) in effluenten van rwzi (d.w.z. in de afloop van de nabezinktank van de reguliere zuivering). Het onderzoek is nadrukkelijk een verkenning naar het effect van zuiveringstechnieken. Uit het onderzoek naar PFAS in rwzi’s (STOWA-rapport 2021-46) is gebleken dat de bronnen van PFAS, en daarmee de concentraties en typen PFAS in het effluent van rwzi’s, kunnen verschillen per locatie. De verschillende technieken worden elk op een beperkt aantal locaties onderzocht. Generieke conclusies kunnen daarom slechts met de nodige voorzichtigheid en voorbehouden getrokken worden.