Skip to main content Skip to main nav

Anticiperen op de KRW na 2027

In 2027 zal de Europese Kaderrichtlijn Water naar verwachting ongewijzigd worden voortgezet. STOWA wil lessen trekken uit de ervaring die waterbeherend Nederland tot dusver met de uitvoering van de richtlijn heeft opgedaan. In dit meerjarige onderzoek wordt onderzocht waar er kansen liggen om het na 2027 anders en beter te doen. De insteek van het STOWA-onderzoek is vooral bestuurskundig-juridisch. Er wordt wetenschappelijk onderzoek verricht, maar ook ervaringen en adviezen opgehaald uit de praktijk (zie tab Interviews).

De KRW is voor Nederland en de andere lidstaten een lange zoektocht naar een juridisch steekhoudende invulling van inhoudelijke concepten (zoals ‘goede ecologische toestand’) en verplichtingen. Maar ook naar het juridisch deugdelijk motiveren van inhoudelijke keuzes en beroepen op uitzonderingsclausules, zodanig dat ze in Brussel op goedkeuring kunnen rekenen. Bijvoorbeeld als je besluit om bepaalde maatregelen niet uit te voeren omdat ze (in KRW-terminologie:) ‘onevenredig kostbaar’ zijn. Alles wat we hierover in Nederland met elkaar afspreken en vaststellen moet in Brussel juridisch overeind blijven.

STOWA is van mening dat we het nodige kunnen leren van de ervaringen die we tot dusver hiermee hebben opgedaan. Vandaar dit project.

Eind 2022 verscheen al een voorstudie (STOWA 2022-46). Belangrijkste conclusie daaruit was dat de samenwerking met andere sectoren zoals de landbouw en de ruimtelijke ordening moet worden versterkt om de KRW-doelen te halen.