Skip to main content Skip to main nav

Een nieuw ecologisch beoordelingssysteem na 2027

STOWA is een programma gestart uit dat moet leiden tot een innovatie wijze van beoordelen van de ecologische, chemische en toxicologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Het project EBEO (Ecologische Beoordeling) richt zich op het ontwikkelen van een integrale set beoordelingssystemen die diagnostisch is en voldoet aan de eisen van de Kaderrichtlijn water.

Schoon, gezond en levend water is de basis van het functioneren van de aarde en van de mensen en dieren die daarop leven. Door informatie over het welzijn van ons water te benutten, dragen we bij aan de realisatie van maatschappelijke opgaven, zoals het bevorderen van biodiversiteit, de beschikbaarheid van goed drinkwater en zwemwater, water voor de landbouw en het terugdringen van broeikasgasemissies.

Inzicht in de (ecologische) waterkwaliteit is van cruciaal belang voor waterbeheerders bij het benoemen van de doelen voor de waterkwaliteit en bij het plannen van maatregelen om die doelen te bereiken. Goed inzicht is ook belangrijk voor het optimaal beheren van waterlopen.

Project EBEO

We geloven dat het mogelijk is een nieuwe, integrale en gedragen beoordelingssystematiek te ontwerpen die laat zien hoe de kwaliteit van het water is en informatie geeft waarmee waterbeheerders passend beheer kunnen voeren en gerichte maatregelen kunnen nemen. In de nieuwe systematiek is ruimte voor technische ontwikkelingen, innovatie en ervaringskennis van de afgelopen decennia. De nieuwe systematiek leidt tot efficiëntere monitoring en tot een nauwkeuriger beeld van ons aquatisch ecosysteem.

De beoordelingssystemen kunnen voortborduren op de ervaringen die de afgelopen 25 jaar zijn opgedaan bij het monitoren en op de kennis die is ontwikkeld in vele nationale en internationale wetenschappelijke programma’s. De overtuiging bestaat dat moderne beoordelingssystemen kosteffectiever en sneller zullen zijn in gebruik, waardoor metingen dichter in ruimte en tijd kunnen worden uitgevoerd. De beoordelingssystemen zullen gebruik maken van nieuwe technieken (DNA, ecotoxicologie) en zich richten op het hele watersysteem, inclusief het ecologisch relevante deel van de waterbodem.

Het beoordelen van de biota wordt gepositioneerd naast de Ecologische Sleutelfactoren (ESF’s) en is daarop aanvullend. Daar waar de ESF’s worden ingezet voor het beoordelen van de omstandigheden (voorwaarden) voor het functioneren van de aquatische flora en fauna, zal het nieuwe systeem de samenstelling van de levensgemeenschap rechtstreeks beoordelen. Inzicht in de samenstelling van de levensgemeenschap geeft, in combinatie met de ESF’s, aan waar zwakke schakels liggen en geeft daarmee aanwijzingen voor de te nemen acties voor beheer of maatregelen.

Europese richtlijnen

Voor het waterbeheer zijn Europese richtlijnen van kracht, waaronder de Kaderrichtlijn Water (KRW). Binnen deze richtlijnen wordt gebruik gemaakt van een beoordelingssystematiek. De kennis van nu en de ervaringen die afgelopen jaren zijn opgedaan bieden kansen om de beoordelingssystematiek te moderniseren.

Monitoring

De nieuwe beoordelingssystematiek combineert in combinatie met de systeemanalyse met de ESF monitoringsdoelen: het bepalen van de actuele toestand van de waterkwaliteit en het stellen van een diagnose daarbij. Dit maakt het mogelijk om het aquatisch ecosysteem integraal te beschouwen en te beoordelen.