Skip to main content Skip to main nav

Klimaatverandering en waterkwaliteit

In dit project wordt onderzocht wat de effecten van klimaatverandering en klimaatadaptatiemaatregelen zijn op de waterkwaliteit in de bebouwde omgeving.

Momenteel worden overal in Nederland stresstesten uitgevoerd en adaptatiestrategieën voor klimaatverandering opgesteld. De focus ligt hierbij op het in beeld brengen van mogelijke wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Binnen deze aanpak is vooralsnog weinig aandacht voor de waterkwaliteit.  Aangezien negatieve effecten van klimaatverandering en van klimaatadaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit denkbaar zijn, vindt STOWA het belangrijk om hier meer inzicht in te krijgen.

STOWA wil in dit project via een gedragen werkwijze de effecten in beeld te brengen van klimaatverandering en van klimaatadaptatie- en mitigatiemaatregelen op de waterkwaliteit in de bebouwde omgeving. Dit project werkt aan een plan van aanpak om tot zo'n gedragen werkwijze te komen, bijvoorbeeld in de vorm van een onderzoeksagenda en/of stappenplan. Deze systematiek moet eenduidig zijn en waterbeheerders bijstaan in het boven tafel krijgen van nieuwe inzichten en het voorkomen van dubbel werk.

Als onderdeel van het plan van aanpak wordt er een inventarisatie gemaakt van lopende projecten en worden hiaten in de kennis in beeld gebracht. Daarnaast wordt er in gesprek met waterschappen en gemeenten gekeken naar de werkprocessen die waterbeheerders volgen om de opgaven voor waterkwaliteit en klimaatadaptatie bij elkaar te brengen.

In dit project werkt STOWA samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.