Skip to main content Skip to main nav

Mainstream Demon®, deammonificatie in de waterlijn

In dit project wordt op rwzi Velsen en rwzi Nieuwveer de koude-anammoxtechnologie Mainstream Demon® geïmplementeerd. Na opstart worden een jaar lang de prestaties van deze nieuwe technologie gemonitord. Mainstream Demon® is een nieuwe, energiezuinige methode om stikstof uit afvalwater (waterlijn) te verwijderen met Anammox bacteriën. De techniek kan worden toegepast op rwzi’s waar er ook een zogenoemde Demon-rejectiewaterbehandeling is. Hierbij wordt stikstof verwijderd uit het water afkomstig van uitgegist slib.

Conventionele methodes voor stikstofverwijdering zoals nitrificatie en denitrificatie kennen vaak een relatief hoog verbruik aan koolstof en energie. Deammonificatie in de waterlijn van een rioolwaterzuiveringsinstallatie via Mainstream Demon® zorgt voor een flinke afname van de koolstofbehoefte, een geringere zuurstofvraag en een energieverbruik dat 20 à 30% lager ligt dan bij conventionele installaties.Het Mainstream Demon®-proces wordt toegepast in bestaande slib-in-suspensie systemen waardoor de benodigde investeringen om het proces te realiseren gering zijn.

Bij conventionele stikstofverwijdering zoals nitrificatie en denitrificatie wordt een groot deel van het energieverbruik van de beluchting bepaald door de stikstofoxidatie en de endogene ademhaling. Daarnaast zijn voor de denitrificatie in het influent aanwezige organische koolstofverbindingen noodzakelijk. Deze koolstofverbindingen kunnen duurzamer worden ingezet voor de opwekking van biogas.