Skip to main content Skip to main nav

Opstellen methodiek voor afleiden effluentnormen voor totaal fosfor

In dit project wordt een methode opgesteld voor het afleiden van maximale concentraties totaal fosfor in het effluent om KRW-doelen te halen. Hierbij wordt ook gekeken naar de rol van DOP: 'Dissolved Organic Phosphate' of 'onopgelost organisch fosfaat'. Dit type fosfor is lastig en alleen tegen hoge kosten afbreekbaar en het is ook nog niet duidelijk wat precies de biologische beschikbaarheid is van DOP en daarmee wat de precieze invloed is op het waterleven (en of je het dus wel of niet uit het effluent moet halen).

Alle waterbeheerders hebben KRW-watersysteemanalyses uitgevoerd in het kader van de zogenoemde stroomgebiedbeheerplannen. De opgaves en benodigde maatregelen zijn bekend voor de planperiode 2022-2027. Tot en met 2027 staan voor veel rwzi’s maatregelen op de planning om de KRW-normen voor o.a. fosfor totaal in de benedenstrooms gelegen KRW-waterlichamen te kunnen halen. Om in KRW-waterlichamen, zeker in het zomerhalfjaar, aan de P totaal normen te kunnen voldoen, worden zeer lage Ptot concentraties geëist in het effluent. Vooral organisch opgelost fosfor (DOP) blijft in deze laatste fase over en is zeer lastig te verwijderen en vraagt veel energie en/of hulpstoffen die ook een belasting voor het milieu vormen.

Geconstateerd is dat er veel variatie is in aanpak voor het afleiden van de KRW-opgave (fysisch/chemische doelen versus ecologische doelen) en in de aanpak voor afleiden van de effluenteisen. Daarnaast is er de vraag of DOP wel/niet biologisch beschikbaar is (voor o.a. algen) en wat de invloed is van de wel/niet biologische beschikbare DOP op het behalen van de gestelde KRW-doelen in het waterlichaam. Een kennisleemte is voorts wat de juridische (minimum) KRW-opgave/inspanning is. En wat de ecologische relevante invulling hiervan is.

Vanuit de KRW-opgave is het belangrijk om te weten of het meenemen van DOP wel of niet vereist dan wel relevant is, aangezien DOP een P-fractie is die niet makkelijk te verwijderen is en de ecologische relevantie in relatie tot de KRW grotendeels onbekend is.