Skip to main content Skip to main nav

Pilot Biophree op rwzi Dronten. Terugwinning en hergebruik fosfaten

In dit project wordt op rwzi Dronten pilotonderzoek gedaan naar de werking, effectiviteit en kosten van Biophree voor fosfaatverwijdering uit effluent. Biophree is een gepatenteerde techniek waarmee in water vrij beschikbaar fosfaat kan worden geadsorbeerd. Tijdens de regeneratie van het adsorbens worden het geadsorbeerde fosfaat en de regeneratievloeistof van elkaar gescheiden. Zowel de adsorbens als de regeneratievloeistof kunnen zo worden teruggewonnen en geschikt gemaakt worden voor hergebruik.

Biophree is een techniek die afkomstig is uit de drinkwaterzuivering, voor ontkleuring van water (verwijderen humuszuren). De techniek wordt eveneens toegepast voor behandeling van koelwater, waarbij door vergaande P-verwijdering biofouling wordt tegengegaan. De vraag is of de techniek eveneens toepasbaar is voor nabehandeling van rwzi-effluent. Uitgevoerd labonderzoek was veelbelovend, maar pilotonderzoek is nodig om inzicht te geven in de prestaties onder praktijkomstandigheden gedurende langere tijd.

In dit project wordt op rwzi Dronten effluent over een lange periode met wisselende omstandigheden behandeld met een Biophree adsorptiekolom waarmee vergaande P-verwijdering wordt bereikt tot P-gehaltes < 0,1 mg/l P-tot. Als de kolom verzadigd is wordt deze geregenereerd. De pilot is ontworpen voor een debiet van 1-5 m3/h. De P-concentratie in de toevoer naar de pilot is 0,4-1 mg/l. Tijdens de pilot moet duidelijk worden wat de standtijd is van het adsorbens en hoe goed de regeneratievloeistof her te gebruiken en terug te winnen is. Maar ook welke voorbehandeling nodig is. Er vindt tevens onderzoek plaats naar P-terugwinning uit het regeneraat en verwerking van het restproduct.