Skip to main content Skip to main nav

Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw

In het Platform Duurzame Glastuinbouw werken de waterschappen met de landelijke overheid en de glastuinbouwsector aan een samenhangende aanpak van duurzaamheidvraagstukken, op basis van een gezamenlijke visie en uitvoeringsstrategie. Het belangrijkste aandachtsgebied is water. Er is een stimuleringsbudget voor projecten die een bijdrage leveren aan het terugdringen van emissies vanuit de glastuinbouw en verbetering van de waterkwaliteit. STOWA voert het beheer over dit ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’.

Het uiteindelijke doel is om in 2027 een (nagenoeg) nullozing van mineralen (stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw naar grondwater, oppervlaktewater en riolering te realiseren. Met deze doelstelling geven partijen invulling aan de vereisten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Europese Nitraatrichtlijn.

Door het beschikbaar stellen van een stimuleringsbudget voor projecten die een bijdrage leveren aan het terugdringen van emissies vanuit de glastuinbouw en verbetering van de waterkwaliteit, geven de gezamenlijke waterschappen invulling aan hun verantwoordelijkheid voor, en betrokkenheid bij het terugdringen van emissies. STOWA voert het beheer over dit ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’.

Nieuwe, maar ook reeds lopende projecten die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden, kunnen onder voorwaarden een financiële bijdrage krijgen uit dit budget (zie criteria hieronder). Tot en met 2025 is jaarlijks 137.000 euro beschikbaar gesteld door de waterschappen. De beoordeling van aanvragen vindt plaats door een beoordelingscommissie waarin vertegenwoordigers van de waterschappen en STOWA zitting hebben.

Met ingang van 2015 zal bij de beoordeling van aanvragen in het bijzonder rekening worden gehouden met de wijze waarop in de projectvoorstellen aandacht wordt besteed aan de thema’s ‘bewustwording van de emissieproblematiek’ en ‘implementatie van reeds beschikbare kennis en maatregelen in de praktijk’.

Criteria toekennen projectsubsidies

Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie, worden projectvoorstellen in ieder geval beoordeeld op de volgende criteria:

 • Ze moeten bijdragen aan emissiebeperking, het realiseren van een nullozing voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.
 • Ze moeten bijdragen aan het realiseren van waterkwaliteitsdoelstellingen.
 • Ze moeten bijdragen aan de bewustwording bij ondernemers
 • Er is aandacht voor de implementatie van resultaten in de praktijk
 • Er moet sprake zijn van een landelijke doorwerking van de resultaten.
 • Ze moeten de handhaafbaarheid van wet- en regelgeving bevorderen.
 • De uitkomsten van het project moeten realiseerbaar en uitvoerbaar zijn voor tuinders.
 • Er moet sprake zijn van draagvlak in de praktijk of het project moet bijdragen aan de vergroting van het draagvlak.
 • Er moet sprake zijn van betrokkenheid vanuit de glastuinbouwsector.
 • Er moet sprake zijn van ten minste vijftig procent cofinanciering door andere partijen, waaronder de sector.

Bij de aanvraag moet de indieners ook aangeven op welke wijze communicatie-activiteiten deel uitmaken van het project en op welke manier en wanneer er over de voortgang en de resultaten wordt gerapporteerd. Daarbij is het belangrijk dat de projectuitvoerder jaarlijks een rapportage opstelt over de voortgang en de resultaten die worden bereikt wat betreft emissiebeperking.

Data indienen projectvoorstellen

De begeleidingscommissie / beoordelingscommissie komt vier maal per jaar bijeen om projectvoorstellen te beoordelen. Voor 2021 zijn de data:

 • 15 april

 • 1 juni

 • 14 september

 • 2 december

Projectvoorstellen dient u minimaal drie weken voor de vergaderdatum in te dienen via het format projectidee STOWA. U kunt daarvoor dit formulier downloaden. Degenen die een projectvoorstel hebben ingediend, ontvangen bericht of het ingediende voorstel in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Stimuleringsbudget.

Vaststelling bijdrage

Projecten die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanuit het stimuleringsbudget, ontvangen maximaal 40.000 euro. Bij financiering over meerdere jaren geldt een maximum van 60.000 euro. De bijdrage uit het stimuleringsbudget kan lager zijn dan is aangevraagd.

Vragen?

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Margreet Schoenmakers van STOWA.