Skip to main content Skip to main nav

CoP Monitoring Biodiversiteit

Hoe brengen we in kaart of de maatregelen die waterschappen nemen om de biodiversiteit te herstellen, goed werken? En welke prestatie-indicatoren zijn hiervoor nodig? Deze vragen staan centraal in de Community of Practice Monitoring Biodiversiteit van STOWA.

De Nederlandse waterschappen zien een grote rol voor zichzelf weggelegd om de biodiversiteit te verbeteren. Samen beheren ze meer dan 35.000 vierkante kilometer aan rivieren, sloten, beekjes en terreinen, zoals dijken. Om hier grip op te krijgen, en inzet voor biodiversiteitsherstel in kaart te brengen, stelden Naturalis, NIOO-KNAW en Schuttelaar& Partners in 2022 in opdracht van de Unie van Waterschappen voor de waterschappen het Raamwerk Biodiversiteit samen. Het raamwerk omvat ruim 60 prestatie-indicatoren. Die zijn verdeeld over specifieke doelen, waaronder het realiseren van het Blauwgroene Netwerk, biodiversiteit opnemen in plannen voor praktische uitvoering, of de beheersing van exoten. Het raamwerk kijkt dus verder dan enkel de status van de huidige biodiversiteit. Ook geeft het raamwerk inzicht in prestaties die onder meer waterschappen moeten leveren om de biodiversiteit te verbeteren.

Om het raamwerk in de praktijk toe te passen en ervaring op te doen met de prestatie-indicatoren, is in samenwerking met STOWA een Community of Practice ingericht. De deelnemers bekijken met elkaar onder meer in hoeverre ze in het veld met de indicatoren uit de voeten kunnen, en of ze ook de informatie opleveren waar ze naar op zoek zijn. In de CoP willen de deelnemers drie dingen leren. In de eerste plaats of de indicatoren voor iedereen duidelijk zijn: zijn ze eenduidig verwoord, dekken ze de lading en heeft iedereen de benodigde informatie om er mee te werken? Verder bekijken de CoP-leden hoe ze de indicatoren moeten interpreteren en berekenen. Ook gaan ze nog enkele indicatoren uitwerken.

De deelnemers van de Community of Practice komen in het najaar bij elkaar om samen met ecologen en beleidsmedewerkers het huidige raamwerk aan te scherpen. Doel is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven en indicatoren om de biodiversiteit te monitoren. Ook willen de initiatiefnemers zoveel mogelijk gebruik maken van data die er al zijn, bijvoorbeeld uit rapportages voor de Kaderrichtlijn Water. Naturalis en het NIOO-KNAW helpen opnieuw mee bij de ontwikkeling van de tweede versie van het Raamwerk Biodiversiteit dat naar verwachting eind 2023 of begin 2024 verschijnt.