Skip to main content Skip to main nav

Harkos. Demonstratieproject met continu aeroob korrelslib

In dit project wordt gewerkt aan de uitbreiding van de biologische zuiveringscapaciteit binnen het
bestaande volume van conventionele actiefslibinstallaties. Dat gebeurt door de voordelen van aeroob korrelslib uit de Nereda®-technologie te benutten in een volcontinu proces in plaats van batchgewijs zoals bij Nereda. 

Continu aeroob korrelslibtechnologie maakt het mogelijk om, met minimale aanpassing van continue conventionele actiefslibinstallaties, de voordelen van aeroob korrelslib uit de Nereda®-technologie te kunnen benutten zonder ombouw naar een sequencing batch reactorconfiguratie. De voordelen betreffen het vergroten van de hydraulische en biologische zuiveringscapaciteit, productie van hoogwaardige biopolymeren (Kaumera®) en energiebesparing. 

Het Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Evides Industriewater, Delfluent Services, Royal HaskoningDHV en de Technische Universiteit Delft zijn in het najaar van 2016 een onderzoek gestart naar de vertaling van Nereda®-technologie naar continue installaties. De stip op de horizon is de beoogde toepassing op awzi Harnaschpolder en actiefslibinstallaties in het algemeen. Dankzij de samenwerking en ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke inzichten in het korrelvormingsproces, is op pilotschaal op de awzi Harnaschpolder aangetoond dat door een relatief geringe aanpassing aan anaerobe slibselectoren er stabiel en controleerbaar aeroob korrelslib is gevormd met dezelfde of-principle is bereikt, is de volgende stap naar daadwerkelijk praktijktoepassing om de werking van het proces en de opschaling met een prototype op praktijkschaal te valideren en te optimaliseren. 

In het project wordt één straat van circa 50.000 i.e. van een continue awzi aangepast om de vorming van aeroob korrelslib te valideren en de voordelen voor het zuiveringsproces te demonstreren. Waterschap Brabantse Delta is bereid gevonden om de demo te faciliteren op awzi Bath. Door de aanwezigheid van 10 gescheiden straten kunnen de uitkomsten direct worden vergeleken met het bestaande actiefslibsysteem. Hiertoe zullen tijdelijk twee anaerobe selectoren worden gebouwd bij de onderzoekstraat (zie bijlage 1) en de procescontrole van deze straat worden losgekoppeld van de overige straten. Voor de beoogde demonstratie is eveneens een subsidieaanvraag ingediend in het LIFE-programma van de EU.