Skip to main content Skip to main nav

Asfaltonderzoek

Rijkswaterstaat (KPP B&O waterkeringen) en STOWA hebben in 2006 initiatief genomen tot een gezamenlijk, langjarig onderzoek naar asfaltdijkbekledingen.

Aanleiding voor het onderzoek vormde het stormseizoen 2003/2004 waarin onverwachts grote schade aan de bekleding bij Westhoek-Zwarte Haan werd geconstateerd, terwijl het toetsoordeel uit 2003 aangaf dat de bekleding nog voldeed. Op dit moment is veel van de in totaal 600 kilometer asfaltdijkbekleding van een zodanige leeftijd dat grondige reparaties en reconstructies op korte termijn nodig zijn. De nadruk ligt in dit onderzoek op beheer en onderhoud van deze bekledingen, maar er wordt ook gewerkt is aan producten ten behoeve van ontwerp en toetsing op veiligheid.

Voor meer informatie: 
2017-09 
Handreiking continu inzicht dijkbekledingen van waterbouwasfaltbeton
2017-10 Handreiking Vraagspecificatie Asfaltdijkbekledingen
2017-11 Integrale kwaliteitszorg bij asfaltdijkbekledingen