Skip to main content Skip to main nav

Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren

Het aanwijzen, normeren en toetsen van waterkeringen vormen met elkaar een drie-eenheid. Waterbeheerders bepalen met elkaar eerst welke keringen worden aangewezen als zijnde van belang voor de waterveiligheid. Deze worden vervolgens genormeerd (aan welke veiligheidseis moeten ze voldoen). Daarna wordt periodiek worden getoetst of de keringen ook aan deze norm voldoen. Is dat niet het geven, dan vinden er verbeterings- en versterkingswerkzaamheden plaats.

Dijkchecktool

In dit project is een dijkchecktool ontwikkeld. De tool maakt het mogelijk om meer dan 200.000 dijksterkteberekeningen toegan...

Bekijk project

Onderzoeksprogramma 'RuimtelijkeKwaLiteit in wAterveiligheidsBeheer (RuiKwa-LAB)'

STOWA en een groot aantal waterschappen participeren in het onderzoeksprogramma ‘RuimtelijkeKwaLiteit in wAterveiligheidsBehe...

Bekijk project

Kwalitatief toetsen: verantwoord overnemen veiligheidsoordeel eerdere toetsingen

Rond 2023 hebben de waterschappen al hun regionale keringen ten minste één keer getoetst en zo nodig verbeterd. De vraag is: ...

Bekijk project

Toets- en ontwerpinstrumentarium: consolidatie van de rekenregels

Het toets- en ontwerpinstrumentarium is op dit moment voldoende uitgewerkt voor een betrouwbare analyse van de veiligheid van...

Bekijk project

Polder2C's

Het onderzoeksproject Polder2C’s heeft als doel om het 2 Zeeën gebied klimaatadaptiever te maken, om beter bestand te zijn te...

Bekijk project

Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK): Zorgplicht

In 2020 publiceerde het Ontwikkelprogramma Regionale Keringen (ORK) het programmaplan ORK-IV ‘Slim investeren en uitlegbaar v...

Bekijk project

Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK): Toetsen

Binnen ORK wordt onderzoek verricht om maximaal inzicht te krijgen in de sterkte van waterkeringen en de effecten van mogelij...

Bekijk project

Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK): Herijking veiligheidsbenadering

In dit project wordt gezocht naar mogelijke alternatieven voor de huidige veiligheidsbenadering voor regionale waterkeringen,...

Bekijk project

Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK): Droogte

Het is droog in Nederland en dat zien we ook terug bij de regionale keringen. Echter, de meteorologische droogte vormt geen m...

Bekijk project

Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen: Beheer, onderhoud & droogte

Bij de waterkeringbeheerders leeft het besef dat beheer en onderhoud goed geborgd moeten zijn voor het waarmaken van de bestu...

Bekijk project

Visie ORK

Om waterschappen en provincies bij hun werk op het gebied van regionale keringen te ondersteunen startten IPO en de Unie van ...

Bekijk project

Professionaliseren Dijkbewaking

Veertien waterschappen werken in dit project samen aan de verdere professionalisering van dijkbewaking. Als doel is gesteld: ...

Bekijk project

Reliable dikes STW

Around 1 billion euros per year are required to maintain and upgrade the Dutch dyke network, which protects around 40% of the...

Bekijk project

Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen ORK

In opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) werkt STOWA, samen met vertegenwoordige...

Bekijk project

Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen (ORK): Visie & beleid

In dit project zijn visies ontwikkeld voor de beleids- en kennisagenda van de meest recente fases van het Ontwikkelingsprogra...

Bekijk project

Waterkeringen rondom waterbergingsgebieden

Om waterbergingsgebieden liggen vaak kleine waterkeringenkeringen. Bij het normeren en eventueel toetsen van dit type keringe...

Bekijk project

Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW

Het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW (vml. Studiegroep Pijpleidingen voor Gassen en Vloeistoffen) is een t...

Bekijk project

Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid INNW

Vanaf 2017 wordt er gewerkt met nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. Het opleidingsprogramma Implementatie N...

Bekijk project

Verantwoord beheer en onderhoud asfaltdijkbekledingen

STOWA en Waterdienst werken in een gezamenlijk project aan het optimaliseren van de (nog resterende) levensduur van de asfalt...

Bekijk project

Kennisplatform Versneld Ophogen Regionale Keringen (VORK)

Het Kennisplatform Versneld Ophogen Regionale Keringen - bestaande uit medewerkers van overheid, kennisinstituten en bedrijfs...

Bekijk project

Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen: Aanwijzen en Normeren

De provincies zijn verantwoordelijk voor het aanwijzen en normeren van de regionale keringen. Binnen ORK zijn en worden voor ...

Bekijk project

Asfaltonderzoek

Rijkswaterstaat (KPP B&O waterkeringen) en STOWA hebben in 2006 initiatief genomen tot een gezamenlijk, langjarig onderzoek n...

Bekijk project

Compartimenteringskeringen

Sommige regionale keringen vervullen een nuttige functie bij een doorbraak van een primaire waterkering doordat ze een dijkri...

Bekijk project

Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK): Ontwerpen en verbeteren

Als een kering niet voldoet aan de gestelde veiligheidseisen, moet deze worden verbeterd. Daarvoor moet de kering worden vers...

Bekijk project