Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren

Het aanwijzen, normeren en toetsen van waterkeringen vormen met elkaar een drie-eenheid. Waterbeheerders bepalen met elkaar eerst welke keringen worden aangewezen als zijnde van belang voor de waterveiligheid. Deze worden vervolgens genormeerd (aan welke veiligheidseis moeten ze voldoen). Daarna wordt periodiek worden getoetst of de keringen ook aan deze norm voldoen. Is dat niet het geven, dan vinden er verbeterings- en versterkingswerkzaamheden plaats.

Kwalitatief toetsen: verantwoord overnemen veiligheidsoordeel eerdere toetsingen

Rond 2023 hebben de waterschappen al hun regionale keringen ten minste één keer getoetst en zo nodig verbeterd. De vraag is: ...

Bekijk project

Toets- en ontwerpinstrumentarium: consolidatie van de rekenregels

Het toets- en ontwerpinstrumentarium is op dit moment voldoende uitgewerkt voor een betrouwbare analyse van de veiligheid van...

Bekijk project

Zorgtaak: instandhouding door middel van adequaat beheer en onderhoud en een andere manier van toezicht

In dit project wordt in beeld gebracht hoe de zorgtaak voor regionale keringen invulling kan krijgen, ook rekening houdend me...

Bekijk project

Polder2C's / Living Lab Hedwige-Prosperpolder

De Prosper- of Hedwigepolder, gelegen op de grens van Nederland en Vlaanderen, wordt getijdennatuur met hoog en laag water. D...

Bekijk project

Visie ORK

Om waterschappen en provincies bij hun werk op het gebied van regionale keringen te ondersteunen startten IPO en de Unie van ...

Bekijk project

Professionaliseren Dijkbewaking

Veertien waterschappen werken in dit project samen aan de verdere professionalisering van dijkbewaking. Als doel is gesteld: ...

Bekijk project

Reliable dikes STW

Around 1 billion euros per year are required to maintain and upgrade the Dutch dyke network, which protects around 40% of the...

Bekijk project

Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen ORK

In opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) werkt STOWA, samen met vertegenwoordige...

Bekijk project

Waterkeringen rondom waterbergingsgebieden

Om waterbergingsgebieden liggen vaak kleine waterkeringenkeringen. Bij het normeren en eventueel toetsen van dit type keringe...

Bekijk project

Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken

Het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW (vml. Studiegroep Pijpleidingen voor Gassen en Vloeistoffen) is een t...

Bekijk project

Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid INNW

Vanaf 2017 wordt er gewerkt met nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. Het opleidingsprogramma Implementatie N...

Bekijk project

Verantwoord beheer en onderhoud asfaltdijkbekledingen

STOWA en Waterdienst werken in een gezamenlijk project aan het optimaliseren van de (nog resterende) levensduur van de asfalt...

Bekijk project

Asfaltonderzoek

Rijkswaterstaat (KPP B&O waterkeringen) en STOWA hebben in 2006 initiatief genomen tot een gezamenlijk, langjarig onderzoek n...

Bekijk project

Compartimenteringskeringen

Sommige regionale keringen vervullen een nuttige functie bij een doorbraak van een primaire waterkering doordat ze een dijkri...

Bekijk project