Skip to main content Skip to main nav

Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW

Het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW (vml. Studiegroep Pijpleidingen voor Gassen en Vloeistoffen) is een toonaangevende autoriteit op het gebied van pijpleidingen in en nabij waterstaatswerken in Nederland.

Het expertisenetwerk verzamelt en deelt kennis over het ontwerp, de aanleg, het beheer en het onderhoud van pijpleidingen in en nabij waterstaatswerken. Bij waterkeringen moet dat zodanig gebeuren, dat de primaire, waterkerende functie van de deze keringen gewaarborgd blijft en er bijvoorbeeld geen verzakkingen optreden. Ook moet worden voorkomen dat een transportleiding door bijvoorbeeld grondzettingen kan scheuren.

Het secretariaat van het Expertisenetwerk is vanaf 2011 ondergebracht bij STOWA. Een logische stap, omdat beide partijen kennis makelen en omdat het netwerk initiator kan zijn voor nieuwe onderzoeksvragen aan STOWA. Ten derde kan het kennisdomein van het netwerk als input dienen voor het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK 2011-2015) waaraan STOWA werkt.

Het ELW werd opgericht in 1965. Een van de eerste wapenfeiten was het opstellen van een Pijpleidingcode, in 1968. Dit op basis van een berekeningsmethodiek voor onder andere de inwendige druk van pijpleidingen, temperatuursveranderingen in de leidingen, het gewicht van de bovenliggende grond en zettingen van de grond. De code is in de loop van de jaren verschillende keren geactualiseerd.

Begin jaren negentig nam de pijpleidingenbranche, inclusief de vergunningverlenende instanties, het initiatief tot het schrijven van een NEN-norm die de Pijpleidingcode is gaan vervangen. Een aantal voorschriften uit de Pijpleidingcode is overgenomen in deze normenserie NEN 3650. De ELW is vertegenwoordigd in de NEN-commissie transportleidingen en werkt mee aan het actueel houden van deze normenserie.

Taken

Het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken onderscheidt vier kerntaken:

 1. NEN-vertegenwoordiging
  Het ELW is vertegenwoordigd in de NEN-commissie transportleidingen en borgt zo de inhoudelijke inbreng bij het verder ontwikkelen en actualiseren van de NEN 3650 normenserie.
 2. Kennisbank
  Het ELW is een actueel en grondig kennisinstituut waar deskundigen graag komen om kennis op te doen. Om de kennisbankfunctie te bevorderen, is het archief grotendeels gedigitaliseerd en wordt dit makkelijk toegankelijk gemaakt.
 3. Forum
  Het ELW dient als klankbord en forum voor vraagstukken uit het expertiseveld, waar deskundigen komen om kennis uit te wisselen. Daartoe komt het ELW jaarlijks enkele malen bijeen en worden nieuwe media ingezet om bijvoorbeeld discussies te voeren.
 4. Beleidsambassadeur
  Het ELW wil begrip kweken bij ter zake doende instanties door laagdrempelige en toegankelijke informatie aan te bieden, o.a. via internet.

Achtergronden

In 1964 begon de Gasunie met de aanleg van gastransportleidingen door heel Nederland. Deze leidingen doorkruisten vele waterkeringen, wegen en wateren. Gezien de aard en de omvang van de leidingen, was het noodzakelijk goed te kijken naar de veiligheid en de stabiliteit van onder meer de waterkeringen. Er moest een berekeningsmethode komen die garandeerde dat de transportleidingen voldoende sterk waren en de stabiliteit van de waterstaatwerken was  gegarandeerd. Op basis hiervan konden overheden vervolgens vergunningen verlenen. In 1968 was de eerste pijpleidingcode klaar, die later een aantal keren werd vernieuwd.

Om gezamenlijk te kunnen optreden, verenigden de betrokken waterschappen en polderbesturen in centraal Holland zich in 1965 onder leiding van provinciale waterstaat Zuid-Holland. Dit werd de Studiegroep Pijpleidingen voor Vloeistoffen en Gassen, in 2015 omgedoopt tot Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken (ELW). Begin jaren negentig kwam er een NEN-commissie om normen (NEN 3650) voor de pijpleidingen op te stellen. Deze normen worden regelmatig geactualiseerd. Het ELW is actief lid van deze NEN-commissie.

Organisatie & Contact

De kern van het ELW bestaat uit leden van waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies en Deltares. Het streven is dat alle waterschappen en provincies een vertegenwoordiger in het Expertisenetwerk hebben. Het ELW komt drie keer per jaar bijeen om af te stemmen over specifieke thema’s (zoals ontwerp, aanleg en beheer) en over actuele ontwikkelingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris Luuk Vergeldt 073-6158331

ELW Archief

Het openbare deel van het ELW archief is ondergebracht bij de Hydrotheek van de Wageningen Universiteit. Dit archief is te benaderen via deze link: KLIK HIER. Voor de overige stukken kunt u contact op nemen met de secretaris.

Documenten en links

Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)

Kabels en Leidingen Informatiecentrum

Rijkswaterstaat, kabels en leidingen

Totstandkoming NEN 3650-normenserie

Kernboodschap ELW

Het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken is toonaangevend voor beheerders van waterstaatswerken, zoals dijken en belangrijke (vaar)wegen, in Nederland. Het Expertisenetwerk is vanuit STOWA actief in regelgeving voor leidingen in Nederland. Daarnaast biedt het Expertisenetwerk een kennisbank en forum voor de beheerders van waterstaatswerken.

Bekijk een korte film over het werk van het ELW
Bekijk een lange film over het werk van het ELW