Skip to main content Skip to main nav

Zorgtaak: instandhouding door middel van adequaat beheer en onderhoud en een andere manier van toezicht

In dit project wordt in beeld gebracht hoe de zorgtaak voor regionale keringen invulling kan krijgen, ook rekening houdend met de verhoogde prestatievereisten als gevolg van bodemdaling en klimaatverandering, bijvoorbeeld in de vorm van extra inspecties bij extreme droogte. Dit project maakt onderdeel uit van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen, fase 4 (ORK, gestart 1 januari 2020).

Voor regionale keringen is de basis van het waterveiligheidsbeleid: aanwijzen, normeren, toetsen, verbeteren, beheren en onderhouden. Het huidige toezicht van provincies legt vooral de nadruk op het toetsen en verbeteren. Voor regionale keringen wordt onderzocht welke kansen er zijn om de gehele zorgtaak van de waterbeheerders meer een onderdeel te laten zijn van dit toezicht. Daarmee komt ook beheer en onderhoud in beeld.

Als onderdeel van dit onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden om (deels) aan te sluiten bij de toezichtsstrategie van ILT. Op basis van afspraken die worden gemaakt over het toezicht in relatie tot de zorgtaak, kan maatwerk worden geboden wat betreft toetsing en verbetering. Daarmee is het ook nauw verbonden met onderwerpen als assetmanagement en toetsing op degradatiekenmerken.

De opdracht in dit project luidt: definieer wat onder een zorgtaak wordt verstaan en breng de consequenties van keuzes voor ander toezicht in beeld. Ontwikkel goede afspraken tussen toezichthouder (i.c. provincie) en beheerder over het uitvoeren van de zorgtaak en de invulling van het toezicht daarop. Het gaat niet om het vaststellen van een minimum beschermingsniveau, maar om een doelmatige en uitlegbare uitvoering van het beleid door slim investeren (denk aan versterking zwakke schakels, compartimenteringsplannen, kennis en menskracht) met maximum resultaat.