Skip to main content Skip to main nav

Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK): Zorgplicht

In 2020 publiceerde het Ontwikkelprogramma Regionale Keringen (ORK) het programmaplan ORK-IV ‘Slim investeren en uitlegbaar veilig’. Een van de vraagstukken uit dit programmaplan was hoe de zorgtaak van regionale keringen invulling te geven. Daartoe wordt in dit project een aanzet gegeven.

Inventarisatie zorgplicht regionale keringen

Om te kijken hoe de zorgplicht voor de regionale keringen invulling kan krijgen is begin 2021 een inventarisatie afgerond naar de stand van het land qua uitvoering van de zorgplicht regionale keringen en de behoefte voor een eventuele doorontwikkeling. Uit de inventarisatie werd geconcludeerd dat de keringbeheerders en toezichthouders aan de slag zijn met de zorgplicht regionale keringen, maar dat er grote verschillen zijn in het tempo, de uitvoering en het ambitieniveau. Doordat er geen landelijke maatlat is, vinden beheerders het lastig een ambitie te bepalen en vinden toezichthouders het lastig te bepalen wat de ondergrens is: ‘wanneer is goed, goed genoeg?’.

Doorontwikkeling zorgplicht regionale keringen

De aanbevelingen uit de inventarisatie zijn verder uitgewerkt en is een ambitie voor 2030 geformuleerd. Daarnaast zijn een aantal onderwerpen voor doorontwikkeling verder uitgewerkt.