Skip to main content Skip to main nav

Compartimenteringskeringen

Sommige regionale keringen vervullen een nuttige functie bij een doorbraak van een primaire waterkering doordat ze een dijkring (tijdelijk) compartimenteren.

 Een verbetering van deze compartimenteringskeringen is echter vaak economisch onrendabel of maatschappelijk onacceptabel. Daartegenover staat dat het huidige profiel van deze keringen onwenselijk is vanwege de effecten op slachtofferrisico, schaderisico en aantasting van vluchtroutes bij een mogelijke dijkdoorbraak. Om beter grip te krijgen op de compartimenteringskeringen heeft STOWA een Richtlijn Normering Compartimenteringskeringen opgesteld. Vervolgens is het begrip ‘handhaving huidig profiel’ verder uitgewerkt in het Memorandum Uitwerking handhaven huidig profiel.