Skip to main content Skip to main nav

Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen ORK

In opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) werkt STOWA, samen met vertegenwoordigers van de provincies en waterschappen aan het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK). Doel van dit meerjarige programma is om de provincies en waterschappen concrete handvaten te geven bij het uitvoeren van de werkzaamheden vanuit de zorg voor en toetsing van keringen. Medio 2015 heeft het programma geresulteerd in een nieuwe Leidraad toetsen op veiligheid van regionale keringen.

De landelijke samenwerking tussen provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, STOWA en kennisinstellingen heeft bijgedragen aan de verdere kennisontwikkeling en daarmee professionalisering van het beheer van de regionale waterkeringen. Over de provincies en de waterschapsgrenzen heen is er een gelijkwaardige aanpak voor de regionale keringen ontstaan, wat voor Nederland een groot goed is. Om dit resultaat vast te houden hebben de verschillende betrokken partijen de wens hebben uitgesproken de samenwerking in stand te houden en daarmee het ORK een vervolg te geven.

Het ontwikkelingsprogramma valt uiteen in twee hoofditems: visie en techniek.

Visie

In 2004 hebben IPO en UvW gezamenlijk een visie uitgebracht voor de regionale waterkeringen. Dit heeft geleid tot een omvangrijk pakket aan activiteiten en werken voor de regionale waterkeringen. In de huidige tijdsgeest, met de komst van onder andere het Deltaprogramma en alle opgedane ervaringen, is deze visie toe aan een update. Met deze update ontstaat een hernieuwde basis voor het lopende ORK.

Techniek

In het kader van het ORK worden onderzoeken uitgevoerd met het doel de veiligheid van de regionale keringen te verbeteren. De aard van de onderzoeken varieert van eenvoudige verkenningen tot complexe studies. De conclusies van de onderzoeken worden na vaststelling verwerkt in de Leidraad toetsen op veiligheid van regionale keringen.