Skip to main content Skip to main nav

Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK): Uniforme schade-indexering

De provincies hebben in een verordening vastgelegd wat het gewenste beschermingsniveau is van de waterkeringen. Afhankelijk van de mogelijke schade bij een overstroming is een kering in één van de vijf klassen ingedeeld. De grenzen van deze klassen zijn gepasseerd op prijspeil 1999. Er zijn verschillende methodes om de schade te berekenen met verschillende jaar als basis. Er is niet vastgelegd hoe indexatie naar dat andere jaar moet plaatsvinden waardoor dit op verschillende manieren wordt gedaan, met verschillende eindbedragen tot gevolg. Dit is onwenselijk. Dat was de aanleiding voor dit project

Indexering grenswaarden schadetabel

Er is een advies is opgesteld over de wijze waarop de schadetabel voor regionale keringen kan worden geactualiseerd, zodat deze passend is bij de schadeberekeningen zoals die met SSM2017 berekend worden. > Download het advies