Skip to main content Skip to main nav

Toets- en ontwerpinstrumentarium: consolidatie van de rekenregels

Het toets- en ontwerpinstrumentarium is op dit moment voldoende uitgewerkt voor een betrouwbare analyse van de veiligheid van regionale keringen, alsmede voor het ontwerpen van een versterking daarvan. In dit project volgen we de ontwikkeling van nieuwe kennis in onderzoeksprogramma’s van derden nauwlettend, en geven we zo nodig aanzetten tot implementatie van dergelijke kennis in het regionale instrumentarium. Dit project maakt onderdeel uit van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen, fase 4 (ORK, gestart 1 januari 2020).

In de periode 2020 – 2023 wordt geen substantiële inspanning gedaan voor het aanpassen van de rekenregels, zowel voor wat betreft het toetsen als ontwerpen. Daarmee willen we het risico op desinvestering minimaliseren. Dat zou kunnen ontstaan indien na 2023 de veiligheidsbenadering verandert. Om toch een betrouwbaar beeld van de veiligheid van de regionale keringen te behouden wordt wel aandacht besteed aan a) kennisontwikkeling door derden en b) identificatie van nieuwe belastingsituaties en/of faalmechanismen.

Ad a) Periodiek zal worden beoordeeld of kennis die elders wordt ontwikkeld -zoals in de HWBP Projectoverstijgende Verkenningen 'Piping', 'Macrostabiliteit', 'Kabels & Leidingen'- relevant is voor de regionale keringen. Daarbij stellen we ook vast of aanvullende activiteiten nodig zijn om deze kennis toepasbaar te maken voor regionale keringen.

Ad b) Indien zich onverhoopt een nieuwe belastingsituatie voordoet of een nieuw faalmechanisme wordt geïdentificeerd, zal eventueel benodigd onderzoek daarnaar worden uitgevoerd.