Skip to main content Skip to main nav

Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK): Toetsen

Binnen ORK wordt onderzoek verricht om maximaal inzicht te krijgen in de sterkte van waterkeringen en de effecten van mogelijk falen, in relatie tot de norm waarop wordt getoetst. Zo wordt onderzoek gedaan naar mogelijke faalmechanismen, waaronder macrostabiliteit. Maar bijvoorbeeld ook naar de manier waarop je het concept ‘bewezen sterkte’ mee kunt nemen in je beoordeling.

Het toetsen van de veiligheid van een regionale waterkering komt neer op het zo goed mogelijk bepalen van de verwachte sterkte van een waterkering en het vergelijken daarvan met de optredende belastingen behorende bij de vastgestelde norm. Het eindoordeel, de eindtoets, geeft aan of de sterkte voldoet.

In vergelijking met het begin van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen is het accent voor onderzoek verschoven van kennisvragen over de faalmechanismen (bezien vanuit het toetsen) naar kennisvragen inzake Versterken en Beheer & Onderhoud. Er resteren nog wel een aantal vraagstukken, bijvoorbeeld over macrostabiliteit en bewezen sterkte.

Bewezen sterkte

Veel regionale waterkeringen zijn afgekeurd op basis van binnenwaartse en buitenwaartse stabiliteit. Dit strookt echter veelal niet met het gevoel van de waterkeringbeheerders aangezien veel van deze keringen al langdurig een waterstand dicht bij de kruinhoogte keren. Daarom is een studie uitgevoerd naar het expliciet meenemen van ‘bewezen sterkte’ in de veiligheidsbeoordeling van een waterkering (Deltares, 2017).

Overige onderzoeken

  • Up-date van bijlage 10 “Ongedraineerde stabiliteitsanalyse”.
  • Schematisering van de freatische grondwaterstand in het dijklichaam, door extreme neerslag en tijdens droogte.
  • Kwalitatieve beoordeling van enkele typen keringen. > Bekijk het rapport (volgt)
  • Opbarsten/opdrijven: definities bij stabiliteit en piping en aanwijzing omgang eventuele sterktereductie.
  • Parameterbepaling stabiliteit: werkwijze voor omrekenen sonderingen naar sterkte.
  • Stabiliteit buitentaluds van m.n. boezemkaden: betrouwbaarder beoordelingsmethode.
  • Kwalitatieve beoordeling van de veiligheid van keringen (onder andere inbedding monitoring in veiligheidsbeoordeling). > Bekijk het memo (volgt)
  • Niet-waterkerende objecten: opstellen beoordelingsmethode voor kabels & leidingen, bomen en bebouwing;
  • Bijzondere waterkerende constructies: Leidraad voor het ontwerpen van Bijzondere Waterkerende Constructies (BWC’s) in regionale keringen. De kennisleemte betreft vooral de vereiste veiligheidsfactoren in relatie tot het beveiligingsniveau van regionale keringen. > Bekijk het rapport (volgt)