Skip to main content Skip to main nav

Waterkeringen rondom waterbergingsgebieden

Om waterbergingsgebieden liggen vaak kleine waterkeringenkeringen. Bij het normeren en eventueel toetsen van dit type keringen is een goede balans nodig tussen het nut van de kering en de benodigde inspanning van een eventuele normering en toetsing. Dit vergt maatwerk, afgestemd op de lokale situatie.

Om handvaten te geven hoe met dit soort keringen om te gaan, is een handreiking opgesteld. De handreiking is opgenomen in Module C van de Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen.

De handreiking beschrijft geen specifieke aanpak voor dit type keringen. Wel worden enkele specifieke aandachtspunten en aanwijzingen gegeven voor het toetsen van waterkeringen rond waterbergingsgebieden, inclusief de hydraulische belastingsituaties die daarbij in ogenschouw moeten worden genomen. Er wordt ook kort ingegaan op de normering, vanwege de relatie met de optredende belasting. Als een kering rond een waterbergingsgebied moet worden getoetst, dient de beheerder in overleg met de toezichthouder vast te stellen met welke bijzondere aandachtspunten of afwijkingen rekening moet worden gehouden.