Skip to main content Skip to main nav

Polder2C's

Het onderzoeksproject Polder2C’s heeft als doel om het 2 Zeeën gebied klimaatadaptiever te maken, om beter bestand te zijn tegen de effecten van klimaatverandering zoals de stijgende zeespiegel. Het project heeft een aantal focusgebieden: waterkeringen, noodhulp en kennisdeling over de sterkte van waterkeringen en crisisbeheersing.

Klimaatverandering treft ons sneller en extremer dan verwacht. De gemeenschappelijke uitdaging van de partners van dit project is om voorbereid te zijn op de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering. Het Polder2C's project gaat helpen om de potentiële impact van overstromingen in waterveiligheidsplannen te verwerken, op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Over hoe sterk waterkeringen zijn in hoogwatersituaties is weinig bekend. Ook voor het oefenen met crisisbeheersing bij calamiteiten biedt het project mogelijkheden. De kennis die in het project wordt ontwikkeld, vormt de basis voor de volgende generatie watermanagers.

Living Lab Hedwige-Prosperpolder
Het polder2C's project vindt plaats in de Hedwige-Prosperpolder. In deze polder, op de grens tussen Nederland en België, wordt in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan de huidige Scheldedijk de komende jaren vervangen door een nieuwe ringdijk meer landwaarts. Tijdens de aanlegfase ontstaat een uniek Living Lab van enkele kilometers dijk. Hier worden waterkeringen en crisisplannen in de praktijk getest. Voordat de Scheldedijk doorbroken en deels afgegraven wordt, worden er dijksterkteproeven uitgevoerd. Na de bouw van een nieuwe dijk kan de huidige Scheldedijk belast worden tot daadwerkelijk falen. Parallel daaraan wordt geoefend met het voorkomen, het bewust veroorzaken en het herstellen van dijkschade en -doorbraken. Dit wordt ondersteund met grootschalige crisisoefeningen.

In het project werken partners uit België, Frankrijk, Engeland en Nederland samen aan een klimaatbestendig twee-zeeëngebied. STOWA is hoofdpartner en is samen met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Waterbouwkundig Laboratorium (WL) uit Vlaanderen trekker van dit project. STOWA en WL bundelen hun krachten om binnen het polder2C's project enerzijds dijksterkteproeven en anderzijds crisisoefeningen te faciliteren. Samen met andere sleutelfiguren zal invulling gegeven worden aan de proeven en zullen deze tot uitvoering gebracht worden.

Partners
Polder2C’s ontvangt een bijdrage van 3,9 miljoen euro uit het Europese Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020, mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract No [2S07-023]. Het totale budget bedraagt 6,5 miljoen euro. Interreg 2 Zeeën is bedoeld om het kustgebied langs Kanaal en Noordzee klimaatadaptiever te maken. Meer informatie vindt u op www.interreg2seas.eu.

Meer weten over dit bijzondere project? KLIK HIER

Meer weten over het overkoepelende Interreg 2 Seas programma? KLIK HIER >

Meld je aan voor de nieuwsbrief