Skip to main content Skip to main nav

Integrale analyse voor wateroverlast: een verkenning

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek waarin is nagegaan of er meerwaarde is voor het werken met integrale risicoanalyse en/of gebiedsnormering ten opzichte van de huidige praktijk en ontwikkelingen. Het rapport bevat aanbevelingen voor een toekomstige aanpak van wateroverlast. Deze aanbevelingen kunnen gebruikt worden als input voor een bestuurlijke/ beleidsmatige discussie over wateroverlast.

Aanleiding voor deze verkennende studie is de vraag van de STOWA Commissie Wateroverlast of de huidige aanpak met aparte sporen voor het verminderen van het risico op wateroverlast verbeterd kan worden. Momenteel wordt gekeken naar risicoreductie door het falen van waterkeringen, de risicoreductie van inundatie vanuit het watersysteem en risicoreductie door de aanpak van de riolering. De vraag is of een integrale aanpak waarbij de risico’s van de verschillende vormen van wateroverlast gezamenlijk worden beschouwd, leidt tot een effectievere aanpak.

In dit werkrapport zijn aan de hand van enkele cases en workshops verschillende benaderingen van een meer integrale risicobenadering onderzocht en is gekeken wat de meerwaarde daarvan is.  Geconcludeerd wordt dat een integrale benadering mogelijk is en meerwaarde kan hebben. Hoe de zienswijze voor een integrale benadering in de praktijk vorm kan krijgen, is onderwerp voor een vervolg. De opstellers van het rapport komen tot twee aanbevelingen:

  1. Beleidsmatig: biedt ruimte voor de mogelijkheden voor een integrale risicobenadering voor wateroverlast;
  2. Inhoudelijk: ga aan de slag met het ontwikkelen van de wijze waarop een integrale risicoanalyse uitgevoerd kan worden en doe daar ervaring mee op.