Skip to main content Skip to main nav

1-step® filter als effluentpolishingstechniek

Dit rapport beschrijft de resultaten van een pilotonderzoek door Waternet en STOWA met het zogenoemde 1-step® filter, op rwzi Horstermeer. Deze nabehandelingstechniek, een combinatie van zandfiltratie en actiefkoolfiltratie, blijkt in staat stikstof en fosfaat, maar ook microverontreinigingen in één processtap vergaand te verwijderen. Naar aanleiding van de pilot, heeft Waternet besloten het 1-step filter full scale te gaan toepassen op rwzi Horstermeer.

De belangstelling voor het toepassen van nageschakelde filtratie op rwzi’s is de afgelopen jaren sterk toegenomen na het van kracht worden van de Kaderrichtlijn Water. De reden daarvoor is dat betere afvalwaterzuivering één van de mogelijkheden is om de ecologische doelen van de richtlijn te halen. STOWA onderzoekt met het oog hierop de toepasbaarheid van diverse nageschakelde zuiveringstechnieken.