Skip to main content Skip to main nav

Afkoppelen. Kansen en risico's van anders omgaan met hemelwater in de stad

Afkoppelen van het regenwater van de gemengde riolering kan bijdragen aan een beter functionerend stedelijk watersysteem. De kosten en baten en de effecten op waterkwaliteit en waterkwantiteit moeten echter goed worden geanalyseerd en gewogen. In dit rapport en de bijbehorende presentaties (een bestuurlijke en technische variant) zijn de effecten van afkoppelen met hun voor- en nadelen op een rij gezet.

Afkoppelen kent vele varianten zoals infiltratie, afvoer via hemelwaterriool naar het oppervlaktewater, opvang en gebruik. De voor- en nadelen zijn afhankelijk van de specifieke situatie en de gekozen variant. Voor een effectief gesprek over afkoppelen zijn kennis en inzicht op twee vlakken essentieel

a. Kennis van en inzicht in de lokale werking van de stedelijke waterhuishouding, inclusief de verwerking van hemelwater, in relatie tot de wijk of straat waar afkoppelen wordt overwogen.

b. Kennis van en inzicht in de mogelijke positieve en negatieve consequenties van afkoppelvarianten.

Met deze kennis kunnen gemeenten en waterschappen komen tot een maatwerkoplossing die recht doet aan de lokale situatie en aan huidige en toekomstige ambities. Het verkleinen van de kans op wateroverlast is hierbij niet het enige argument.

STOWA heeft er voor gekozen de resultaten te presenteren in de vorm van een achtergrondrapport en twee presentaties, een bestuurdersvariant en een uitgebreidere technische variant. De presentaties gaan in op de keuzes bij afkoppelen en de voor- en nadelen ervan in specifieke situaties. Ze bevatten duidelijke afbeeldingen met korte toelichting, waaruit de gebruiker de relevante thema’s en aspecten kan selecteren. De presentaties zijn, evenals het rapport, hieronder voor iedereen te downloaden.

Dit rapport  is het achtergronddocument en geeft waar nodig een nadere onderbouwing van het materiaal uit de presentatie. Ik hoop dat dit rapport en de bijbehorende presentaties de gesprekken over afkoppelen van hemelwater zullen faciliteren en bijdragen aan goede en gedragen oplossingen.