CENIRELTA. Demonstratieproject Anammox in de hoofdstroom op rwzi Dokhaven

Dit rapport beschrijft de resultaten van het Life+ demonstratieproject CENIRELTA, dat staat voor Cost Effective Nitrogen Removal from waste water by Low-Temperature Anammox. De doelstelling van het CENIRELTA-project was aan te tonen dat Anammox in de hoofdstroom van een rwzi een effectieve, robuuste, kosteneffciënte en duurzame technologie is voor de verwijdering van stikstof uit huishoudelijk afvalwater. Hiervoor stond er ruim drie jaar een demonstratie-installatie op rwzi Dokhaven in Rotterdam. Het project werd eind 2016 officieel afgerond.

De Anammox technologie wordt wereldwijd toegepast voor de verwijdering van stikstof uit relatief warme en geconcentreerde rejectiewaterstromen van slibverwerkingsinstallaties (30-35 graden Celsius, > 1000 mg/l NH4+-N). In recente jaren is onderzocht of het mogelijk is de technologie ook toe te passen in de hoofdstroom van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Met name bij rioolwaterzuiveringen waar de BZV/N verhouding van het voorbehandelde afvalwater laag is (<1,25), zoals bij AB systemen, kan de Anammox technologie meerwaarde bieden. Hiermee ontstaat een zuiveringsconcept dat in vergelijking met conventionele technieken in potentie veel energiezuiniger en compacter is. De omstandigheden in de hoofdstroom van een rwzi zijn voor de Anammox bacterie echter veel moeilijker, bij de lagere temperaturen en stikstofconcentraties die hier van toepassing zijn (ca. 10-25 graden Celsius, 15-50 mg/l NH4+-N).

In de periode 2010-2013 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarin aangetoond werd dat stikstofverwijdering met Anammox in de hoofdstroom van een rioolwaterzuivering inderdaad mogelijk is (STOWA 2013-39). Op basis van de positieve resultaten van dit onderzoek werd besloten door te gaan met de ontwikkeling van de technologie. Dit heeft gestalte gekregen in de vorm van het demonstratieproject CENIRELTA. CENIRELTA, uitgevoerd in de periode 2013-2016, is finnancieel ondersteund door een Europese Life+ subsidie en is een samenwerking tussen de projectpartners Paques BV, waterschap Hollandse Delta en STOWA.

Met de demonstratie-installatie is aangetoond dat de Anammox technologie de potentie heeft stikstof uit huishoudelijk afvalwater te verwijderen tot N-totaal < 10 mg/l. De technologie steekt ook qua investering, exploitatie en energieverbruik gunstig af tegen andere technieken. Het is in het project echter nog niet gelukt om het proces voldoende robuust te krijgen. Technologieontwikkelaar Paques gaat de komende jaren de technologie verder ontwikkelen in het buitenland. De verwachting is dat de robuustheid en efficiëntie van het Anammox proces zodanig verbeterd kunnen worden dat het proces in de toekomst commercieel kan worden toegepast.