Diffuse belasting van oppervlaktewater met nutriënten uit de Veehouderij (DOVE); grasland op zand

De emissie van voedingsstoffen vanuit de veehouderij naar oppervlaktewater wordt veelal berekend met behulp van modellen. In een langjarig project heeft de STOWA bijgedragen aan het verzamelen van meetgegevens ter onderbouwing van deze modelberekeningen. In dit rapport wordt voor de melkveehouderij op zandgronden verslag gedaan van de onderzoeken naar de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfaat. Het onderzoek heeft zowel op bedrijfsniveau, als perceelsniveau plaatsgevonden.