Skip to main content Skip to main nav

Dijkenvelden. Geotechnisch en milieukundig onderzoek (deel a), Voor- en literatuuronderzoek (deel b)

Dit rapport bevat de resultaten van een afstudeeronderzoek waarin een beoordeling heeft plaatsgevonden van kunstgras als vervanging van geotextiel in de waterbouw. Er is hiervoor literatuuronderzoek gedaan (rapport deel A) en er is geotechnisch en milieukundig onderzoek verricht (rapport deel B).

Het doel van het onderzoek was antwoord geven op de hoofdvraag van een afstudeeronderzoek van studenten aan de Hogeschool van Amsterdam, Stein Losekoot en Joep Witteman. De hoofdvraag van het onderzoek is: kan kunstgras hergebruikt worden als bodembescherming in de waterbouw, op plaatsen waar in de regel geotextiel wordt toegepast? Door het beantwoorden van deze hoofdvraag zou deze toepassing (bodembescherming) een alternatief en/of aanvulling kunnen zijn op de door GBN/AGR opgezette procesmatige verwerking van de kunstgrasafvalstromen. Daarnaast is het geotextiel (soort bodembescherming) veel in de media geweest in relatie tot milieuverontreiniging. Door deze twee maatschappelijke onderwerpen op te nemen in dit onderzoek is de verwachting dat het onderzoek van meerwaarde kan zijn voor het hergebruik van kunstgras en de besparing op geotextiel bij het beschermen van waterkeringen (dijken).

Voorafgaand aan het geotechnisch- en milieukundig onderzoek is een voor- en literatuuronderzoek gedaan. Uit het voor- en literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat het van belang is om de sterkte-eigenschappen en de effecten op het milieu van de toepassing verder te onderzoeken. Naar aanleiding van dit voor- en literatuuronderzoek is het geotechnisch- en milieukundig onderzoek opgesteld.

In dit rapport worden de uit te voeren onderzoeken omschreven, uitgevoerd en beoordeeld. Er zijn vier onderzoeken uitgevoerd die antwoord zullen geven op de deelvragen. Door de deelvragen te beantwoorden kan de hoofdvraag worden beantwoord.

De deelvragen die in dit rapport worden beantwoord, zijn:

  • Is het milieutechnisch verantwoord om kunstgras te hergebruiken als bodembescherming in een waterkering?

  • Is het (geotechnisch) mogelijk om kunstgras te hergebruiken als bodembescherming i.p.v. geotextiel in de waterbouw?

  • Is het praktisch mogelijk om het kunstgras aan te brengen als duurzame bodembescherming?

  • Op welke verschillende wijze kan het kunstgras worden toegepast als bodembescherming?

Dit rapport is gericht op de uitvoerende onderzoeken op geotechnisch- en milieukundig gebied. Elk onderzoek zal worden omschreven en de uitkomsten beoordeeld. Aan de hand van elke beoordeling kan een aanbeveling worden gemaakt die antwoord zal geven op de hoofdvraag: kan kunstgras hergebruikt worden als bodembescherming in de waterbouw, op plaatsen waar in de regel geotextiel wordt toegepast?

Uit het geotechnisch onderzoek is gebleken dat de zanddoorlaatbaarheid van kunstgras vergelijkbaar is met die van geotextiel. Daarnaast is ook te concluderen dat de treksterkte en rekvermogen vergelijkbaar zijn aan geotextiel. Uit het milieukundig onderzoek is gebleken dat het vrijkomen van plastics en microplastics vergelijkbaar is tussen gebruikt voetbalkunstgras (rubber infill) en hockeykunstgras (zonder infill). Uit dit uitloogonderzoek komt naar voren dat bij het hergebruiken van gebruikt en eenvoudig gereinigd (schoon geklopt) kunstgras er geen milieukundige risico’s optreden.

Conclusies & aanbevelingen

Op basis van deze resultaten van het geotechnisch onderzoek wordt de conclusie getrokken dat voetbalkunstgras en hockeykunstgras van een waterveld de potentie hebben om toegepast te kunnen worden als bodembescherming voor een glooiingsconstructie. Daarnaast heeft het voetbalkunstgras, met de juiste stikrichting, potentie om als bodembescherming te dienen voor een vooroeverconstructie.

Om de hoofdvraag volledig en definitief te kunnen beantwoorden zijn er volgens de onderzoekers nog een aantal onderzoeken die uitgevoerd moeten worden. Als eerst moeten de sterkte-eigenschappen op meer onderdelen nader worden onderzocht. Dit onderzoek dient te bestaan uit het uitvoeren van testen die in het kader van deze afstudeeropdracht niet konden worden gerealiseerd, bestaande uit: de waterdoorlaatbaarheid, levensduur, zanddoorlaatbaarheid, perforatieweerstand en doorponsweerstand. Het is aan te raden om het uitlooggedrag van met name voetbalkunstgras van meerdere velden nader te onderzoeken, om de betrouwbaarheid van de resultaten wordt vergroten.

Uiteindelijk zal er volgens de onderzoekers een pilot moeten worden uitgevoerd om de haalbaarheid van hergebruikt kunstgras in plaats van geotextiel in een waterkering te kunnen valideren.