Effectiviteitsvergelijking helofytenveld. Behandeling hemelwater of rwzi-effluent?

Dit rapport beschrijft de resultaten van een vergelijkend onderzoek naar de werking en effectiviteit van het helofytenveld naast de rwzi Zeewolde bij behandeling van rwzi-effluent en hemelwater.

De rwzi Zeewolde van Waterschap Zuiderzeeland behandelt het huishoudelijk en industrieel afvalwater uit de woonkern Zeewolde en van het bedrijventerrein Trekkersveld. Bij de aanleg van de rwzi in de jaren 80 van de vorige eeuw is een helofytenveld naast de rwzi aangelegd voor de nabehandeling van het rwzi-effluent. Om aan strengere lozingseisen te kunnen voldoen, is de rwzi medio jaren 90 vernieuwd. De vernieuwde rwzi bleek de lozingseisen ruimschoots te halen, waardoor het helofytenveld niet langer nodig was. Vanaf dat moment loost de rwzi direct in de Hoge Vaart.

Met de ontwikkeling van bedrijventerrein Trekkersveld moest de rwzi een toenemende hoeveelheid afstromend hemelwater uit de (verbeterd gescheiden) hemelwaterstelsels in het gebied behandelen. Rond 2006 is besloten om het helofytenveld hiervoor in te zetten. Sindsdien voeren de hemelwatergemalen op het bedrijventerrein het hemelwater af via het helofytenveld, waarna het uiteindelijk ook in de Hoge Vaart terechtkomt.

Het Regenwaterproject Bedrijventerrein Trekkersveld had tot doel de optimale inzet van het helofytenveld te onderbouwen: zuivering van rwzi-effluent of hemelwater? Uit de resultaten blijkt dat een helofytenfilter ten behoeve van de waterkwaliteit effectiever is in te zetten voor nabehandeling van effluent van de rwzi dan voor behandeling van het relatief schone afgestroomde hemelwater.

Het helofytenveld heeft grote verwijderingsrendementen: ruim 70% voor zwevende stof, 44% voor som PAK-10, tot 80% voor de meeste zware metalen, 50 - 90% voor nutriënten en ruim 70% voor E. coli.

Het helofytenveld brengt voor bijna alle stoffen de gehalten in het hemelwater zodanig terug dat het ten minste meven ‘schoon’ is als het ontvangende oppervlaktewater. Bij inzet voor nabehandeling van rwzi-effluent zou het helofytenveld nog een factor 2 tot 14 meer vuilvracht kunnen afvangen. Het effluent van de rwzi Zeewolde bevat veel hogere concentraties nutriënten dan het ontvangende water Hoge Vaart en het afstromende hemelwater.

De gemeten vuilconcentraties in het afstromende hemelwater van het industriegebied Trekkersveld zijn, anders dan verwacht, van vergelijkbare grootte als de gemeten concentraties in de woonwijken van Almere.