Skip to main content Skip to main nav

ESF Stromende wateren. Tussenrapportage hydrologie en morfologie

In deze tussenrapportage wordt een nadere uitwerking gegeven aan de ecologische sleutelfactoren (ESF-en) van stromende waterendie samenhangen met de hydrologie en morfologie samenhangen, ofwel het transport van water en sediment. Het gaat om de de sleutelfactoren Afvoerdynamiek, Grondwater, Natte doorsnede, Waterplanten (aspect weerstand) en Stagnatie.

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor systeembegrip als basis onder het stellen van doelen en het nemen van maatregelen in het watersysteem. Voor de waterkwaliteit en ecologie werkt de STOWA aan de ontwikkeling van ‘ecologische sleutelfactoren’ als handvat voor het maken van (ecologische) watersysteem- analyses. Ze geven een antwoord op de vragen: ‘waarom is het zoals het is?’ en ‘wat moeten we doen om verbetering te bewerkstelligen?’. Ze vormen zo een goede aanvulling op de kennis en methoden die er zijn om de ecologische toestand in beeld te brengen.

De methodiek van ecologische sleutelfactoren is relevant voor alle typen oppervlaktewater. In 2014 heeft STOWA de methodiek geïntroduceerd voor de stilstaande wateren en de ‘stromende wateren die stilstaan’. In 2015 is een voorstel gedaan voor de sleutelfactoren voor stromende wateren (STOWA 2015-W-06).

In 2016 is STOWA gestart met de verdere uitwerking en ontwikkeling van de ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren. Hiervoor zijn de sleutelfactoren in 2017 ondergebracht in een viertal werkpakketten: hydrologie en morfologie, bufferzone en waterplanten, belasting en connectiviteit. Deze tussenrapportage gaat over het eerste werkpakket.

> Meer over de sleutelfactoren voor stromende wateren