Grond voor kaden

Permanent waterkerende boezemkaden moeten periodiek worden opgehoogd of aangevuld vanwege inklinking, zetting of beschadigingen. Totnogtoe bestonden er geen fysische kwaliteitseisen voor de daarbij te gebruiken grond.

Het rapport ‘Grond voor kaden’ doet verslag van praktijkproeven om de optimale samenstelling te bepalen van in kaden te verwerken grond. Op basis daarvan zijn per type kade de karakteristieke kenmerken en de specifieke richtlijnen voor het toepassen van erosiebestendige klei vastgesteld, waarbij is gekeken naar de hydraulische belasting en het al dan niet aanwezig zijn van oeververdediging.

Algemene te hanteren richtlijnen zijn te bepalen op basis van de in het rapport beschreven diagrammen en tabellen. Tevens doet het rapport algemene aanbevelingen voor grondaanvulling.