Skip to main content Skip to main nav

Handreiking Vraagspecificatie Asfaltdijkbekledingen

De Handreiking Vraagspecificatie Asfaldijkbekledingen bevat een stappenplan voor het opstellen van vraagspecificatie voor het laten uitvoeren van verbeterwerkzaamheden aan asfaltdijkbekledingen op waterkeringen.

De wijze waarop uitvoeringsprojecten in de GWW-sector worden aanbesteed, is veranderd in de afgelopen jaren. Van de traditionele werkwijze waarbij een werk gedetailleerd werd voorbereid en in een bestek en tekeningen werd vastgelegd, wordt steeds meer overgegaan op contractvormen waarbij de opdrachtgever de vraag of de eisen specificeert van het product of werk dat de opdrachtnemer moet leveren. Hierdoor verschuiven werkzaamheden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. De opdrachtgever moet, beter dan voorheen, vastleggen wat zijn wensen en belangen zijn. De opdrachtnemer zal, naast de kennis die hij heeft van uitvoering, ook zijn kennis over het ontwerp moeten inzetten om een project te realiseren. Door deze verandering in de markt ontstond er behoefte aan een Handreiking voor het opstellen van een vraagspecificatie. Deze handreiking voorziet in deze behoefte.

Deze handreiking bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de achtergronden beknopt toegelicht en wordt een stappenplan gegeven voor het opstellen van een vraagspecificatie. In het tweede deel is een voorbeeld uitgewerkt van een project waarbij een asfaltdijkbekleding wordt gereconstrueerd en waarbij gebruik wordt gemaakt van een zogenaamd geïntegreerd contract: een contractvorm waarbij de opdrachtgever een vraagspecificatie opstelt en aannemers ontwerpen opstellen en deze aanbieden.