Kansen voor MLV. Verkenning voor vijf normtrajecten waar de eis aan de kering wordt bepaald door basisveiligheid door enkele dominante buurten

In het voorliggende rapport is een methodiek uitgewerkt voor het identificeren van locaties waar meerlaagsveiligheid zou kunnen worden toegepast. Er worden locaties geïdentifi­ceerd waar het, door het treffen van maatregelen in de ruimtelijke inrichting of de rampen­bestrijding, mogelijk is om een minder strenge eis aan de waterkering te stellen en toch te voldoen aan de basisveiligheidseis voor alle inwonenden.

Dit kan vooral in gebieden waar de omvang van de dijkversterking met name wordt bepaald door het realiseren van het basisveiligheidsniveau van één of meerdere kleine kernen ten behoeve van het gehele gebied. Dat basis­ veiligheidsniveau kan in die gevallen goedkoper worden bereikt door maatregelen te treffen in het kader van de ruimtelijke inrichting of de rampenbeheersing. Met de besparing op dijk­versterking is het dan mogelijk de maatregelen in de ruimtelijke inrichting of rampenbestrij­ding te organiseren en te financieren. Daarnaast is de haalbaarheid van meerlaagsveiligheid uiteraard afhankelijk van andere factoren zoals 'uitvoerbaarheid' en 'governance'.

De voorliggende methode is te beschouwen als een nadere verkenning naar de kansen voor meerlaags­veiligheid. Het is een hulpmiddel voor besturen van waterschappen om tot een keuze voor slimme (of logische) combinaties van maatregelen in de verschillende veiligheidslagen te komen om zo kosteneffectief aan de eis voor basisveiligheid in een gebied te voldoen.