Keuzemodel tijdelijke en demontabele waterkeringen (2012)

Het in dit rapport gepresenteerde keuzemodel beoogt meer uniformiteit in de toepassing van tijdelijke en demontabele waterkeringen te brengen, waarbij vooral aandacht besteed wordt aan het inzichtelijk en bewust maken van de verantwoordelijkheid die op de beheerder rust bij het veilig beheren en gebruiken ervan.

Het aanbod van beschikbare tijdelijke en demontabele waterkeringen is de afgelopen jaren sterk uitgebreid evenals de praktische toepassing er van. De wijze van toepassen en de bijbehorende veiligheidsfilosofie blijken echter van beheerder tot beheerder te verschillen. Dit is logisch, want toepassing is vaak maatwerk waarbij het gebied en de specifieke lokale omstandigheden bepalend zijn voor een keuze of het ontwerp.

Echter, door de toename van gebruik van dergelijke systemen ontstaat de behoefte om meer inzicht te verkrijgen in de wijze waarop systemen veilig toegepast kunnen worden, de eisen die daarbij aan de beheersorganisatie gesteld moeten worden en de kosten die gepaard ermee gemoeid zijn. Daarnaast ontstaat vanuit de noodzakelijke vijfjaarlijkse toetsing de behoefte aan een eenduidige en uniforme aanpak en structuur.