Skip to main content Skip to main nav

Meerlaagsveiligheid. Waterrobuust bouwen in stedelijk gebied (NL en English version)

Het boek 'Meerlaagsveiligheid. Waterrobuust bouwen in stedelijk gebied' dient als inspiratie om 'meerlaagsveiligheid' in de stad vorm te geven. Het schetst mogelijkheden voor een andere ruimtelijke inrichting én voor ‘waterrobuust’ bouwen, met het oog op het op peil houden en verhogen van de waterveiligheid. De voorbeelden in dit boek laten zien dat soms met kleine ingrepen grote resultaten kunnen worden gehaald.

Klimaatverandering brengt grotere weersextremen met zich mee: hevige neerslag, lange perioden van droogte en extreme hitte, hardere stormen. Steeds meer mensen wonen in steden en ondervinden aldaar de gevolgen van deze weersextremen. Dit vraagt om een ‘waterrobuuste’ en ‘klimaatbestendige’ stedelijke inrichting.

Van oudsher is in Nederland veel aandacht voor waterveiligheid. Er wordt geïnvesteerd in sterke dijken om overstromingen zo veel mogelijk te voorkomen. Soms is vanwege hoge kosten of maatschappelijke weerstand het investeren in sterkere dijken alleen niet aantrekkelijk. Dan is het goed ook de mogelijkheden te onderzoeken om de gevolgen van een overstromingen zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast kan het wenselijk zijn vitale en kwetsbare infrastructuur zoals energiecentrales, ziekenhuizen en chemische bedrijven via waterrobuuste inrichting extra te beschermen tegen de gevolgen van een overstroming. Dit alles noemen we meerlaagsveiligheid. Het gaat hierbij om een combinatie van preventieve maatregelen zoals dijkversterking en rivierverruiming (laag 1), gevolgbeperkende maatregelen door aangepaste ruimtelijke inrichting of waterrobuust bouwen (laag 2) en rampenbeheersing en evacuatie (laag 3).

Dit boek is bedoeld om waterschappen, gemeenten, ontwerpers en projectontwikkelaars te inspireren tot het leveren van een bijdrage aan de waterrobuuste stad. Nu en in de toekomst, zodat onze steden een veilige en aantrekkelijke plek blijven om in te wonen en te werken.