Skip to main content Skip to main nav

Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027, versie juni 2020

Naar aanleiding van de actualisatie van de maatlatten voor natuurlijke wateren (vastgelegd in STOWA-rapport 2018-49) zijn in 2018 en vervolgens in 2020 ook de default-maatlatten voor sloten en kanalen geactualiseerd. Deze geactualiseerde maatlatten zijn vastgelegd in dit rapport.

De Kaderrichtlijn Water (KRW) beoogt onder meer de bescherming en verbetering van aquatische ecosystemen en duurzaam gebruik van water. Oppervlaktewateren dienen daarom een ‘goede ecologische toestand’ te bereiken. Bij het voorbereiden van de eerste generatie Stroomgebiedbeheerplannen (2009-2015) zijn de ‘goede ecologische toestand’ en de overige kwaliteitsklassen uitgewerkt in KRW-maatlatten voor natuurlijke watertypen. Op weg naar de tweede en derde generatie Stroomgebiedbeheerplannen (2015- 2021 en 2021-2027) zijn deze maatlatten geëvalueerd en geharmoniseerd met beoordelingsmethoden in het buitenland.

Naar aanleiding van de actualisaties van de maatlatten voor natuurlijke wateren zijn ook de default-maatlatten voor sloten en kanalen geactualiseerd. De grootste aanpassingen in het maatlatdocument betreffen:

  • het aanpassen van de maatlat voor overige waterflora;
  • het laten vervallen van de deelmaatlat leeftijdsopbouw snoekbaars;
  • het bijwerken van de soortenlijsten met de nieuwste TWN-inzichten.

De maatlatten beschrijven de default-GEP’s van veelvoorkomende kunstmatige waterlichamen, waarbij is aangegeven hoe het GEP is afgeleid van de ‘natuurlijke’ watertypen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de vereisten van KRW artikel 4.3. Per waterlichaam mag worden afgeweken van de defaults, als dat past binnen de randvoorwaarden van de richtlijn en transparant wordt gemotiveerd. Op grond van ervaringen met de defaults van 2007, wordt er vanuit gegaan dat de beschreven typen voor de meeste sloten en kanalen direct toepasbaar zijn. Daarnaast bestaat er uiteraard altijd de mogelijkheid om de realisatie van de doelen te faseren (KRW artikel 4.4), als uitvoering van de benodigde maatregelen nu niet haalbaar of betaalbaar is. Zie hiervoor ook de Handreiking KRW-doelen (STOWA 2018-15).

De aanpassingen zijn voorbereid door teams van technisch specialisten en afgestemd binnen de werkgroep Doelstellingen, met vertegenwoordiging van waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat, het Ministerie van I&M en STOWA. 

Rapporten en achtergronddocumenten zijn digitaal beschikbaar op www.helpdeskwater.nl en www.stowa.nl.