Onderzoek naar de schematisering van verkeersbelasting op kades

Conform de Leidraad Toetsen op Veiligheid [LTV] dient bij de beschouwing van de macrostabiliteit binnenwaarts de aanwezigheid van een verkeersbelasting op de kruin van de boezemkade te worden gehanteerd. Dit blijkt een grote (negatieve) invloed te hebben op het stabiliteitsoordeel van (kleine/lichte) boezemkades. Vandaar dat STOWA een verkennend onderzoek heeft laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de modellering van deze verkeersbelasting op de boezemkades te optimaliseren.

Tijdens het onderzoek is proefondervindelijk de feitelijke wateroverspanning bij verkeersbelasting gemeten. Dit is gebeurd door het aanbrengen van waterspanningsmeters in een ondoorlatende laag van verschillende boezemkades. Vervolgens werd met een volgeladen zandwagen (40 ton) over de boezemkade heen gereden. Uit de metingen bleek dat niet 100 procent van de berekende wateroverspanning gemeten wordt. De gemeten wateroverspanning verschilt per materiaal waaruit de kade bestaat. Om in de adviespraktijk te gebruiken zou vanuit de meetresultaten het volgende geadviseerd kunnen worden:

Veenkades: een consolidatiefactor van 60 procent; kleikades: een consolidatiefactor van 80 procent; historisch zwaarbelaste kades: wateroverspanning treedt op na enkele uren; historisch lichtbelaste kade: wateroverspanning treedt direct op. Ten tijde van het opstellen van dit rapport was nog geen onderzoek gedaan naar de wateroverspanning die optreedt in kades zonder weg (groene kades).