Onderzoek verbetering inspecties waterkeringen; stroomlijning van inrichting en uitvoering van visuele inspecties

Mede naar aanleiding van de dijkdoorbraken in Wilnis en Terbregge (2003) hebben de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) besloten onderzoek te doen naar mogelijke verbeteringen van inspecties van waterkeringen. Het onderzoek naar verbeteringen van inspecties van waterkeringen wordt tussen eind 2004 en medio 2007 uitgevoerd. Er is gestart met een inventarisatie en analyse van huidige inspecties. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in onderhavig rapport.

Het rapport brengt vele aspecten van inspecties integraal in beeld en geeft een overzicht van mogelijke verbeterpunten in de samenwerking tussen waterkeringbeheerders onderling en tussen waterkeringbeheerders en toezichthouders. Het geeft verbeterpunten in de organisatie, in de inrichting en de uitvoering van inspecties. De voorstellen voor vervolgontwikkeling hebben vooral betrekking op technische middelen die de inrichting en uitvoering van inspecties onder- steunen of verder kunnen verdiepen.