Tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel. Hoofd- en achtergrondrapport

Het tijdelijk laten droogvallen van watersystemen kan de ecologische waterkwaliteit verbeteren. Om hiermee ervaring op te doen werden in de zomer van 2011 onder meer vier Nederlandse plassen drooggezet.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat tijdelijke droogval in een aantal gevallen een kansrijke maatregel is. Het leidde op een aantal onderzochte locaties tot een aanmerkelijke verhoging van KRW-maatlatscores. Om te bepalen of wateren gebaat zijn bij het toepassen van tijdelijke droogval, kan gebruik worden gemaakt van de selectiecriteria die in dit rapport gepresenteerd worden.