Skip to main content Skip to main nav

Waterharmonica, onderzoek naar zwevend stof en pathogenen. Hoofdrapport

In de periode 2008- 2011 is onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de specifieke onderdelen en processen in een Waterharmonica. Dit rapport bevat de resultaten van dit onderzoek.

De Waterharmonica, een natuurlijke nazuivering van effluent via een zuiveringsmoeras,  vormt een belangrijke schakel tussen rwzi en oppervlaktewater. Het systeem lijkt de afstand tussen behandeld afvalwater en ecologisch gezond oppervlaktewater te kunnen overbruggen. Belangrijk, want de Kaderrichtlijn Water vraagt expliciet om een goede ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater.

In de periode 2008- 2011 is onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de specifieke onderdelen en processen in een Waterharmonica. Daarvoor heeft uitgebreid literatuur- en laboratoriumonderzoek plaatsgevonden. Hiervoor is  aan de Universiteit van Amsterdam tevens een promovendus aangesteld en is bijgedragen aan het project WIPE (Waterharmonica Improving Purification Effectiveness), een project gesubsidieerd vanuit de innovatieregeling Kaderrichtlijn Water 2008 van het ministerie van I en M.

Het STOWA-onderzoek heeft geresulteerd in een serie gebundelde deelstudierapporten en dit hoofdrapport. Het hoofdrapport bevat de resultaten en conclusies van de deelstudies en de onderlinge verbinding daar tussen. De deelstudierapporten vormen de weergave van resultaten en conclusies voor specifieke onderzoeksvragen.