Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Kennisdag Ecologische effecten Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO)

Wat is de ecologische impact van een TEO-installatie op het waterleven? Dat willen waterbeheerders graag weten, zodat ze een goede afweging kunnen maken in wat ze wel of niet toestaan. Vanuit onderzoeksprogramma WarmingUP, STOWA en waterbeheerders, is hierover al veel kennis ontwikkeld. Tijdens deze dag presenteren we deze kennis, schetsen we welke kennislacunes er nog zijn en wat er nodig is om deze op te vullen. Ook blikken we vooruit: welke nieuwe inzichten kunnen we meenemen in de vergunningverlening?

De presentaties en het verslag van deze bijeenkomst staan onderaan deze pagina.

Thermische Energie uit Oppervlaktewater neemt toe in populariteit; de verwachting is dat het aantal vergunningaanvragen zal toenemen. Steeds meer waterbeheerders bouwen hier ervaring mee op. STOWA, Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen hebben in 2021 een eerste versie van een beoordelingskader voor koudelozingen ontwikkeld om vergunningverleners hierbij te ondersteunen. Omdat nog veel onbekend is over de ecologische effecten van TEO en omdat iedere situatie uniek is, biedt het beoordelingskader ruimte voor eigen invulling. Om de criteria in het beoordelingskader aan te scherpen en nader te onderbouwen, zijn diverse studies uitgevoerd.

De focus vanuit WarmingUP en STOWA lag de afgelopen periode op literatuurstudies en modelleringen. De resultaten hiervan gaan we tijdens de kennisdag toelichten en verbinden aan praktijkcasussen van waterschappen. Tot slot gaan we in gesprek over het onderzoek dat in komende jaren nodig is om meer grip te krijgen op de effecten van Thermische Energie uit Oppervlaktewater en de aanscherping (of verruiming) van het kader voor vergunningverlening.

We zijn te gast bij het NIOO in Wageningen, waar we kennis maken met de innovatieve onderzoeken die er lopen.

Aanmelden is mogelijk tot 7 november.

Programma

10:00 uur   Ontvangst met koffie
10:30 uur  
Kennisontwikkeling ecologische effecten TEO: Waar staan we?

Ghada Sukkar van de Unie van Waterschappen schetst het dilemma waar waterbeheerders voor staan en hoe ze werken aan modelbeleid. Ida de Groot-Wallast van Deltares geeft op hoofdlijnen aan aan welke onderzoeksvragen er binnen WarmingUp en het NIOO gewerkt is en wat de stand van kennis is. Diverse onderzoekers pitchen resultaten van recente onderzoeken.

11:40 uur    Verdiepende parallelsessies  ronde 1

Tijdens de parallelsessies delen onderzoekers de laatste stand van kennis over de verschillende onderwerpen en bespreken we welke kennisvragen nog resteren.

Parallelsessie A, Effecten TEO-installatie

Tijdens deze sessie kijken we naar effecten van de techniek: wat zijn de gevolgen voor het water(leven) dat het water wordt ingezogen in een TEO-installatie en filters en warmtewisselaars passeert? We gaan eerst in op de werking van een TEO-installatie met Anton de Fockert van Deltares. Vervolgens deelt zijn collega Miguel Dionisio wat er al bekend is uit de literatuur over de effecten op het waterleven. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap Rijnland en Waternet onderzoeken bij verschillende installaties in hoeverre verschillende filters schade aanbrengen aan zoöplankton en vertellen over hun aanpak. Tot slot deelt Sven Teurlincx van NIOO hoe mogelijke schade aan zoöplankton en fytoplankton uitpakt op ecosysteemniveau aan de hand van een ecologische modellering van een TEO-installatie bij een kleine plas.

Als we weer helemaal op de hoogte zijn van de laatste stand van kennis en onderzoek, gaan we met elkaar in gesprek over de resterende kennisvragen. Wat zijn die en welke moeten als eerste worden opgepakt om vergunningaanvragen beter te kunnen beoordelen?

Parallelsessie B, Effecten koude

Wat weten we over hoe de koude zich verspreidt in het ontvangende oppervlaktewater en welke impact dit vervolgens heeft op de ecologie? Roland Vlijm van Deltares laat zien tot in welk detail we de koudepluim kunnen modelleren en zijn collega Ida de Groot-Wallast gaat vervolgens in op de effecten op de ecologie, aan de hand van recent uitgevoerde studies van de literatuur en ecologische modellering van de effecten.

Als we allemaal scherp hebben wat er wel en niet bekend is over de ecologische effecten van koudelozingen, gaan we in gesprek over de resterende kennisvragen. Welke zijn dat en welke moeten als eerste worden opgepakt om vergunningaanvragen beter te kunnen beoordelen?

12:45 uur    Lunch plus mogelijkheid rondleiding NIOO
13:50  uur   Verdiepende parallelsessies ronde 2 (voor onderwerpen, zie ronde 1)
15:15  uur   Aanbevelingen voor vervolgonderzoek (Plenair)

Samen blikken we terug op de parallelsessies. Wat weten we en welke kennisvragen staan nog open? Onderzoekers van Deltares en NIOO geven aanbevelingen voor verder onderzoek en hierover gaan we in gesprek met de deelnemers. Tot slot blikken vooruit naar de aanpassing van het beoordelingskader.

16:15 uur   Borrel