Skip to main content Skip to main nav

NOBV-webinar Haalbaarheidstudies deel 1. 'Bedrijfsvoering en Betaalbaarheid'

In dit webinar gaat Pui Mee Chan (STOWA/Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden) in gesprek met Floor Speet (Projectleider Water, Klimaat en Landschap bij Arcadis) en Floris Verhagen (Adviseur waterbeheer bij RHDHV) over de bedrijfstechnische haalbaarheid van maatregelen om bodemdaling tegen te gaan en over de factoren die van invloed zijn op de betaalbaarheid.

Oeps, te laat aangemeld maar toch nog interesse, stuur een mail naar stowa@stowa.nl

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden NOBV richt zich op het kwantificeren van broeikasgasemissies in de veenweidebodem en het bepalen van effectieve maatregelen om emissies tegen te gaan. Maar wat zijn de gevolgen van maatregelen voor bijvoorbeeld de watervraag en voor biodiversiteit, bodemkwaliteit en waterkwaliteit? Wat betekenen maatregelen voor bedrijfsvoering en voor governance? En wat zijn de kosten en baten van maatregelen op bedrijfsniveau en op maatschappelijk niveau?

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen heeft het NOBV vanuit verschillende perspectieven
de technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen geïnventariseerd. Deze inventarisaties hebben in beeld gebracht welke factoren relevant zijn voor de haalbaarheid, welke kennis daarover al beschikbaar is en welke vragen nog beantwoord moeten worden om een goede afweging te kunnen maken voor bepaalde maatregelen. De inventarisaties geven daarmee nog niet op alle vragen antwoord, maar bieden wel een heldere voorzet voor nieuw op te zetten onderzoeken en pilots.
De inventarisaties waren gericht op Bedrijfsvoering, Betaalbaarheid, Waterkwantiteit en waterbeheer, Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit, Governance, Kennisdeling. In een reeks webinar bespreken wij deze onderwerpen.
Dit eerste webinar gaat over Bedrijfsvoering en Betaalbaarheid.

Factoren met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn van invloed op de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied om broeikasgasemissies tegen te gaan. Arcadis heeft in opdracht van het NOBV geïnventariseerd in welke mate het voor de agrariër haalbaar is om maatregelen toe te passen in het (huidige) bedrijf. Hierbij is haalbaarheid gedefinieerd als de aanwezigheid van voldoende kennis om gevolgen voor de bedrijfsvoering te identificeren, op bedrijfs- en perceelsniveau.

Daarnaast is betaalbaarheid van maatregelen is van belang voor de haalbaarheid.  Deze wordt bepaald door de mogelijke kosten en baten en de manier waarop die tussen de actoren verdeeld is. RHDHV heeft samen met ORG-ID een inventarisatie gemaakt van factoren die de betaalbaarheid beïnvloeden.

In het webinar zoomen Floor Speet (Projectleider Water, Klimaat en Landschap bij Arcadis) en Floris Verhagen (Adviseur waterbeheer bij RHDHV) samen met NOBV-programmamanager Pui Mee Chan in op de bevindingen en aandachtspunten uit deze inventarisatie.  Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. Deelname aan deze online bijeenkomst is gratis.

Volgende webinars vinden plaats op

Meer weten over de haalbaarheidsonderzoeken of de rapportages lezen? Kijk dan hier. Meer informatie over het NOBV is hier te vinden.