Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Regelbare drainage: panacee of doos van Pandora?

Met de introductie van regelbare drainage, klimaatadaptieve drainage en subinfiltratiesystemen heeft buisdrainage de afgelopen 10 jaar een nieuwe impuls gekregen. Met een reden. De systemen kunnen mogelijk een bijdrage leveren aan het verminderen van verdroging op hogere zandgronden en bodemdaling in het westen van ons land. Op 9 februari 2021 informeren wij u tijdens een online bijeenkomst graag over huidige kennis en inzichten op het gebied van drainage. Zowel wat betreft techniek, effecten, wet- en regelgeving als handhaving. Dat doen STOWA, NHV en Lumbricus onder de prikkelende titel: Regelbare drainage, panacee of doos van Pandora?

> Bekijk hieronder de presentaties en het videoverslag van deze bijeenkomst

Vanaf 2000 nam het gebruik van regelbare drainage (RD) in Zuid-Nederland flink toe. Dat was voor Alterra (tegenwoordig WEnR) reden om hier zo’n 10 jaar geleden een groot onderzoek naar uit te voeren, in Noord-Limburg. Ook werden enkele kleinere onderzoeken gedaan in Zeeland en de Achterhoek. Dit resulteerde in lijvig rapport met een uitputtend overzicht van al het onderzoek dat wereldwijd naar regelbare drainage is uitgevoerd. Naar aanleiding van deze onderzoeken vond in 2014 een STOWA/NHV-symposium in Boxtel, om daar met elkaar (onderzoekers, beleidsmakers en praktijkmensen) vast te stellen wat destijds al wisten van RD en waar meer onderzoek nodig was.

We zijn inmiddels weer enkele jaren verder. RD wordt op dit ogenblik breed toegepast in heel Nederland, en in Limburg is het zelfs verplicht om bij het gebruik van buisdrainage gebruik te maken van een regelstructuur. Mede door de intensieve droogte van de afgelopen paar jaar en in het licht van klimaatverandering, zijn de laatste jaren veel initiatieven geweest om RD ook in te zetten om de freatische grondwaterstand aan te vullen vanuit oppervlakte- of grondwater. Ook wordt geëxperimenteerd met het gebruik van effluent om dit, via drainage, in het gebied vast te houden. In veenweidegebieden wordt onderwaterdrainage gezien als middel om het gebied te behoeden voor verdere bodemdaling. Dit alles voegt een geheel nieuwe dimensie toe aan het dossier RD en heeft her en der geleid tot het uitvoeren van praktijkonderzoek.

Kort en goed: Regelbare drainage staat vandaag de dag, misschien meer dan ooit, volop in de belangstelling. Vandaar dat het onderzoeksprogramma Lumbricus (waarbinnen een aantal drainageonderzoeken lopen), de STOWA en de NHV het initiatief hebben genomen om, als vervolg op het symposium van 5 jaar geleden, wederom een symposium te organiseren om met elkaar vast te stellen waar we staan met de kennis over RD. We richten ons daarbij vooral op verdrogingsproblematiek op de hoge zandgronden.

Posterpresentaties

Bedrijven en kennisinstituten kunnen tijdens deze dag een posterpresentaties houden. U dient daarvoor een vast format te gebruiken. Dit kunt u HIER downloaden.

Aanmelden

Klik op 'Aanmelden' hierboven. Let op: Bij uw aanmelding dient u een keuze te maken uit een van de drie deelsessies die 's middags worden gehouden. Voor uitleg over de sessies, zie hieronder.

Programma

09.45 Virtuele inloop.

10.00 Welkom door de dagvoorzitter, Remko Uijlenhoet-NHV-TUD.

10.05 Vragen uit de praktijk, Har Frenken, DB-lid Waterschap Limburg | Twan Gielen LLTB | Wiebe Borren Natuurmonumenten. 

10.25 Regelbare drainage en subinfiltratie: Waar stonden we vijf jaar geleden? Waar lopen we tegenaan? Do's and don'ts, Lodewijk Stuyt. 

10.55 Actuele proeven in de zandgebieden- Waterbeheer op perceel - Drainage en Subirrigatie, Ruud Bartholomeus-KWR en Gé van den Eertwegh-Know H2O. 

11.15 Pitches posterpresentaties

11.20 Pauze

11.30 Wat kan het zand van het veen leren? Erik Jansen-NKB.

11.45 Wrap-up van het ochtendprogramma, Remko Uijlenhoet.

12.00 Lunchpauze

12.30 Posterpresentaties

13.00 Uitleg middagprogramma, Remko Uijlenhoet.

13.10 Parallelle workhops:

  • A. Bijdrage aan de wateropgave. Welke bijdrage kan regelbare drainage cq subfiltratie leveren aan de regionale beleidsdoelen van de KRW, DPRA, DHZ. Met name subinfiltratie met aanvoerwater, effluent, grondwater e.d. moet aandacht krijgen.
    • Moderator Arjan Budding, WUR. Pitch door Douwe Jonkers van LNV.
  • B. Implementatie: Governance aspecten. Welke mogelijkheden zijn er om regelbare drainage en/of subinfiltratie te introduceren c.q. faciliteren. Welke juridische mogelijkheden en problemen kom je tegen, hoe kun je de effecten meten en de goede werking controleren.
    • Moderator Jacques Peerboom, RWS-workshop aan de hand van stellingen
  • C. Technisch innoveren en innovaties. Welke technische problemen doen zich voor bij de aanleg en toepassing van regelbare drainage. Hoe kun je deze problemen vaststellen en voorkomen. Speciale aandacht voor innovatie op dit gebied zoals Klimaatadaptieve drainage.
    • Moderator Jelle van Sijl, NHV/Vitens. Inleiding door Jouke Velstra van Acacia Water.

14.10 Wrap-up workshops, Remko Uijlenhoet, samenvatting en doorkijk vervolg.

14.20 Einde.