Skip to main content Skip to main nav

Webinar ontwikkelingen Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater

Op 19 maart 2021 vindt er een webinar plaats waarin we je graag op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken rond het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV).

Aanmelden

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater IPMV heeft tot doel om snel de weg vrij te maken voor veelbelovende verwijderingstechnieken, of mogelijke verbeteringen van bestaande technieken, zodat waterschappen binnen vijf tot zeven jaar meer beproefde verwijderingstechnieken tot hun beschikking hebben waaruit ze de keuze kunnen maken voor toepassing op rwzi’s.

Over deze technieken bestaan nog onzekerheden, onder meer over ontwerpaspecten, verwijderingsrendementen, kosten, CO2-voetafdruk, de inpasbaarheid op Nederlandse rwzi's en effecten die kunnen optreden in de bedrijfsvoering en het zuiveringsproces van de rwzi. In het innovatieprogramma worden de innovaties op deze punten verkend, onderzocht en vergeleken met de al gevestigde technieken.

In dit webinar wordt een aantal van de innovaties uit het innovatieprogramma besproken. Dat gebeurt in drie blokken:

  • Blok 1: Pilotervaringen met Ozon in combinatie met biologische nabehandeling. En UV-licht met waterstofperoxide behandeling;
  • Blok 2: Combinatie van PAK in de biologische zuivering (PACAS) met nageschakelde ozonbehandeling;
  • Blok 3: Verkenning van de invloed van poederkooldosering op de slibeindverwerking en mogelijke duurzame alternatieven voor poeder actief kool.

Na elke presentatie staan we stil bij jullie vragen en opmerkingen die tijdens het webinar gesteld kunnen worden.

Blok 1: Pilot Aarle Rixtel (10:10-10:40)

Robert Kras, Technoloog bij Waterschap Aa en Maas:

Waterschap Aa en Maas heeft gedurende 10 maanden twee oxidatietechnieken voor de verwijdering van medicijnresten uit effluent getest tijdens een pilot op RWZI Aarle-Rixtel: ozon in combinatie met biologische nabehandeling en UV-licht met waterstofperoxide. De resultaten van het pilotonderzoek op rwzi Aarle-Rixtel voor beide oxidatietechnieken worden besproken.

Het rapport 'Pilotonderzoek vergelijking oxidatieve technieken effluent rwzi Aarle-Rixtel (IPMV)' vind je HIER.

Blok 2: Pacas en combinatie met Ozon (10:40-11:10)

Medewerker Hoogheemraadschap van Rijnland:
Bij het PACAS concept wordt poederkool gedoseerd in de biologische zuivering . Er zijn verschillende stappen nodig om te komen tot de realisatie van een PACAS-installatie en een keuze te maken in het type en dosering van de poederkool. Het Hoogheemraadschap licht toe hoe zij deze stappen hebben ondernomen en wat hun leerpunten zijn voor de toepassing op RWZI Leiden Noord.

Arnoud de Wilt, Adviseur microverontreinigingen en Afvalwatertechnologie bij RHDHV:
Het PAC-O3 concept is gebaseerd op zowel adsorptie als oxidatie. In de biologische zuivering wordt een lage dosis poederactiefkool (PAK) gedoseerd voor de afvang van goed adsorbeerbare microverontreinigingen. In een nageschakelde oxidatieve stap (bijv. ozonisatie) worden vervolgens goed oxideerbare microverontreinigingen verwijderd. Door de dosering van PAK worden naast goed adsorbeerbare microverontreinigingen ook TOC en DOC in geringe mate geabsorbeerd. Hierdoor kan de oxidatieve stap efficiënter bedreven worden. De resultaten van de haalbaarheidsstudie  worden besproken en er wordt een doorkijk naar het pilotonderzoek op rwzi Leiden-Noord gegeven.

Blok 3: Poederkool (11:10-11:50)

Ellen van Voorthuizen, Adviseur afvalwatertechnologie bij RHDHV:
De dosering van poederkool aan actief slib (of nageschakeld aan het effluent waar verzadigd kool en spuislib gezamenlijk worden afgevoerd) is één van de routes om microverontreinigingen te verwijderen. De inzet van poederkool verandert de hoeveelheid geproduceerd slib en de samenstelling van dit slib, dit heeft impact op de slibeindverwerking. Er wordt besproken wat de invloed is van de inzet van poederkool in actief slib op de huidige en toekomstige slibeindverwerking.

Het rapport ‘Poederkool in slib: effect op de huidige en toekomstige slibeindverwerking’ vind je HIER.

Joost van Den Bulk, Watertechnoloog bij Tauw:
Er zijn kansrijke, duurzame alternatieven voor poeder actiefkool uit steenkool/bruinkool. Op basis van interviews met marktpartijen en experts, en literatuuronderzoek is een shortlist opgesteld met de negen meest kansrijke duurzame PAK’s. Vervolgens is op basis van laboratoriumonderzoek verkend hoe de prestaties van duurzame PAK’s zich verhouden tot de referentie PAK. De analyses en conclusies uit dit onderzoek worden besproken op het gebied van (onder andere) kosten en duurzaamheid van duurzame PAK’s.

De haalbaarheidsstudie ‘Duurzame alternatieven poeder actiefkool voor PACAS’ vind je HIER.

Meer weten over het innovatieprogramma?

> Ga naar onze projectpagina IPMV

In STOWA ter Info 77 (najaar 2020), verscheen een uitgebreid artikel over de ontwikkelingen rondom de verwijdering van medicijnresten in het algemeen, en het innovatieprogramma in het bijzonder. > Lees het artikel