Skip to main content Skip to main nav

Kennisimpuls Waterkwaliteit

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit – kortweg KIWK – werkt een groot aantal partijen aan het vergroten van het inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en in de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Dit draagt bij aan het nemen van de juiste maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. Deelnemende partners zijn het Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten en belanghebbende partijen. In het programma brengen partijen de benodigde kennis bijeen, en maken ze die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk van het waterkwaliteitsbeheer. Hiermee verstevigen ze de basis onder het te voeren waterkwaliteitsbeleid. Het programma is gestart in 2018 en duurt 4 jaar. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, STOWA, de waterschappen, IPO en de drinkwaterbedrijven.

Vegetatie in brakke wateren

Dit Deltafact geeft een overzicht van de abiotische randvoorwaarden van water- en oeverplanten in brakke wateren. Hierbij wordt ingegaan op de rol die...

Bekijk Deltafact

Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van wateren heeft een grote invloed op de aquatische ecologie. Om beheer en onderhoud af te stemmen op een gezonde ecologie, z...

Bekijk Deltafact

De effecten van droogte op de ecologie

Dit Deltafact beschrijft het proces van droogval, de effecten op de ecologie en biedt handelingsperspectieven om negatieve ecologische effecten te ver...

Bekijk Deltafact

Hydromorfologie en connectiviteit

Het belang van de hydrologie, morfologie en connectiviteit voor de ecologie van oppervlaktewateren is groot. Het samenspel tussen hydrologie en morfol...

Bekijk Deltafact

Nutriënten en het ecologisch functioneren van oppervlaktewateren

Wanneer organisch materiaal afbreekt komen voedingsstoffen vrij en treden secundaire eutrofiëringsverschijnselen op. Dit Deltafact gaat in op de bronn...

Bekijk Deltafact

Modellering van emissie en verspreiding van diergeneesmiddelen in het milieu

Dit Deltafact gaat dieper in op de vraag hoe de belasting van het grondwater en oppervlaktewater berekend kan worden, als gevolg van het toedienen van...

Bekijk Deltafact

Het belang van schaal bij systeemanalyse en maatregelkeuze

Om verbetering van de ecologische kwaliteit van watersystemen te bereiken is het belangrijk te weten op welke schaal verstoringen en herstel inwerken....

Bekijk Deltafact

Monitoren van de ecologie

In dit Deltafact wordt op basis van wetenschappelijke kennis per monitoringdoel een richtlijn voorgesteld die moet leiden tot een doelgerichte monitor...

Bekijk Deltafact

Voedselweb in binnendijks gelegen brakke wateren

Dit deltafact, opgesteld als onderdeel van het KIWK-project Brakke Wateren, geeft een overzicht van de huidige kennis over het voedselweb in binnendij...

Bekijk Deltafact

Eco- en humane toxicologie van microplastics deel B. Ecotoxicologische effecten van microplastics op het aquatische milieu

Het project Ketenverkenner onderzoekt de state-of-the-art rondom een drietal stofgroepen, waaronder microplastics. Deze kennis wordt in een vijftal De...

Bekijk Deltafact

Grip op beekslib. Herkomst van slib in langzaamstromende beken en de rol van dit beekslib in het behalen van KRW- en natuurdoelen voor waterplanten

In de Deltafact wordt dieper ingegaan op de herkomst van slib in langzaamstromende beken en de rol van dit beekslib bij al dan niet behalen van KRW- e...

Bekijk Deltafact

Oppervlakkige afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater

Dit Deltafact beschrijft de actuele kennis en inzichten rondom oppervlakkige afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.

Bekijk Deltafact

Oppervlakkige afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater – Handelingsopties en Good Practices

In dit Deltafact, opgesteld in het kader van het project Gewasbescherming van de Kennisimpuls Waterkwaliteit, zijn de kennis, inzichten en adviezen ov...

Bekijk Deltafact

Handreiking gebiedsgerichte monitoring nutriëntenverliezen vanuit de landbouw

Om de KRW-doelen op het gebied van nutriënten te halen wordt steeds meer ingezet op gebiedsgerichte projecten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer,...

Bekijk Deltafact

End-of-pipe maatregelen verwijdering microplastics

Plastics, en in het bijzonder microplastics, zijn een belangrijke bron van vervuiling en er worden daarom nationaal en internationaal een groot aantal...

Bekijk Deltafact

Eco- en humane toxicologie van microplastics, deel A. Literatuuronderzoek naar de mogelijke effecten van microplastics op de humane gezondheid

Het project Ketenverkenner van de Kennisimpuls Waterkwaliteit onderzocht de state-of-the-art rondom een drietal stofgroepen, waaronder microplastics. ...

Bekijk Deltafact

Antiparasitica: emissies, gedrag en milieueffecten

Deze Deltafact gaat dieper in op het gebruik, het gedrag en de milieueffecten van anti-parasitaire diergeneesmiddelen (antiparasitica), toegepast in d...

Bekijk Deltafact

Effectiviteit nutriëntenmaatregelen om uit- en afspoeling vanuit landbouwgronden te verminderen

In Nederland is de nutriëntenstatus van grond- en oppervlaktewater in veel gebieden nog ontoereikend. Uit- en afspoeling van stikstof en fosfor uit la...

Bekijk Deltafact

Invloed biobeschikbaarheid op toxische druk

In deze Deltafact gaan we dieper in op het begrip biobeschikbaarheid en laten we zien hoe dit van invloed is op de toxische druk van wateren. Dit illu...

Bekijk Deltafact

Gewasbeschermingsmiddelen: emissieroutes via erfafspoeling

Dit Deltafact geeft een overzicht van de meest actuele kennis over de emissies van gewasbeschermingsmiddelen vanaf boerenerven, met als doel om handva...

Bekijk Deltafact

Het toepassen van bioassays binnen Nederland

Deze Deltafact beschrijft de onderdelen en de opbouw van het bioassay-spoor van de Sleutelfactor Toxiciteit 2.0. Het bioassay-spoor biedt hulpmiddelen...

Bekijk Deltafact

Wat zijn bioassays en wat kan ik ermee?

Deze Deltafact beschrijft het principe, de toepassingen, de voordelen en de beperkingen van bioassay-metingen voor het meten van de waterkwaliteit. De...

Bekijk Deltafact

Gedragswetenschappen voor waterkwaliteit

Het project Gedragswetenschappen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit onderzoekt wat waterschappen, drinkwaterbedrijven en overheden kunnen doen om gedr...

Bekijk Deltafact

Classificatie en communicatie van de graad van chemische verontreiniging

Dit Deltafact heeft tot doel om waterbeheerders te helpen complexe gegevens over chemische verontreiniging van oppervlaktewateren samen te vatten in v...

Bekijk Deltafact

Verdiepende analyse van microplastics bronnen, emissies en een verkenning van mogelijke emissiebeperkende maatregelen

In dit Deltafact gaan we dieper in op de uiteenlopende bronnen van microplastics in het watersysteem en wordt de aard van verontreiniging (primair/sec...

Bekijk Deltafact

Van toxische druk naar betere waterkwaliteit in Nederland

De in deze Deltafact gepresenteerde kennis heeft als doel om het probleem van de chemische verontreinigingen inzichtelijker, en daardoor hanteerbaarde...

Bekijk Deltafact

Emissies van vlooienmiddelen voor huisdieren naar oppervlaktewater

In ons oppervlaktewater worden (resten van) stoffen aangetroffen die onder andere worden gebruikt als werkzame stof in vlooien- en tekenmiddelen. Het ...

Bekijk Deltafact

Biociden

Dit Deltafact gaat over de relevantie van biociden voor de waterkwaliteit. Het bundelt de huidige kennis met betrekking tot biociden, en benoemt kenni...

Bekijk Deltafact

Consumentenproducten

In deze Deltafact wordt de huidige kennis op het gebied van waterkwaliteit met betrekking tot consumentenproducten samengebracht en worden kennisleemt...

Bekijk Deltafact

Microplastics

In deze Deltafact wordt de huidige kennis op het gebied van waterkwaliteit met betrekking tot microplastics samengebracht en worden kennisleemtes beno...

Bekijk Deltafact

Effecten van kunstmatige infiltratie van oppervlaktewater op de grondwaterkwaliteit

Dit Deltafact geeft een overzicht van de huidige stand van kennis ten aanzien van bewuste kunstmatige infiltratie van oppervlaktewater en effecten op ...

Bekijk Deltafact

Brakke wateren

Deze factsheet geeft een overzicht van de huidige stand van de ecologische kennis rondom brakke wateren. Het geeft een definitie van brakke wateren in...

Bekijk Deltafact

Vergrijzing van grondwater

In deze Deltafact wordt ingegaan op ‘vergrijzing’ van grondwater, de voortschrijdende beïnvloeding van de chemische kwaliteit van grondwater. De betek...

Bekijk Deltafact

Mogelijke lange-termijneffecten van grootschalige geothermie op grondwaterkwaliteit

Deze Deltafact vat de huidige stand van de kennis samen ten aanzien van risico’s voor grondwaterkwaliteit en legt de kennisleemtes bloot over effecten...

Bekijk Deltafact

Opkomende stoffen in grondwater

Dit Deltafact vat de huidige stand van de kennis samen over opkomende stoffen en hun effect op het Nederlandse grondwater. Daarnaast legt het kennisle...

Bekijk Deltafact

Effecten van bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit

Deze Deltafact behandelt de effecten van grootschalige toepassing van open- en gesloten bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit. De scope van d...

Bekijk Deltafact

Een inventarisatie van emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater en grondwater

Dit Deltafact geeft een overzicht van de huidige kennis over de emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.

Bekijk Deltafact

Best practices voor kennisvalorisatie

Deze Deltafact gaat in op de succesfactoren voor kennisvalorisatie, dat wil zeggen: het succesvol toepassen van ontwikkelde en bijeengebrachte kennis ...

Bekijk Deltafact