Skip to main content Skip to main nav

Kennisimpuls Waterkwaliteit

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit – kortweg KIWK – werkt een groot aantal partijen aan het vergroten van het inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en in de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Dit draagt bij aan het nemen van de juiste maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. Deelnemende partners zijn het Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten en belanghebbende partijen. In het programma brengen partijen de benodigde kennis bijeen, en maken ze die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk van het waterkwaliteitsbeheer. Hiermee verstevigen ze de basis onder het te voeren waterkwaliteitsbeleid. Het programma is gestart in 2018 en duurt 4 jaar. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, STOWA, de waterschappen, IPO en de drinkwaterbedrijven.

Gedragswetenschappen voor waterkwaliteit

Het project Gedragswetenschappen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit onderzoekt wat waterschappen, drinkwaterbedrijven en overheden kunnen doen om gedr...

Bekijk Deltafact

Classificatie en communicatie van de graad van chemische verontreiniging

Dit Deltafact heeft tot doel om waterbeheerders te helpen complexe gegevens over chemische verontreiniging van oppervlaktewateren samen te vatten in v...

Bekijk Deltafact

Verdiepende analyse van microplastics bronnen, emissies en een verkenning van mogelijke emissiebeperkende maatregelen

In dit Deltafact gaan we dieper in op de uiteenlopende bronnen van microplastics in het watersysteem en wordt de aard van verontreiniging (primair/sec...

Bekijk Deltafact

Van toxische druk naar betere waterkwaliteit in Nederland

De in deze Deltafact gepresenteerde kennis heeft als doel om het probleem van de chemische verontreinigingen inzichtelijker, en daardoor hanteerbaarde...

Bekijk Deltafact

Emissies van vlooienmiddelen voor huisdieren naar oppervlaktewater

In ons oppervlaktewater worden (resten van) stoffen aangetroffen die onder andere worden gebruikt als werkzame stof in vlooien- en tekenmiddelen. Het ...

Bekijk Deltafact

Biociden

Dit Deltafact gaat over de relevantie van biociden voor de waterkwaliteit. Het bundelt de huidige kennis met betrekking tot biociden, en benoemt kenni...

Bekijk Deltafact

Consumentenproducten

In deze Deltafact wordt de huidige kennis op het gebied van waterkwaliteit met betrekking tot consumentenproducten samengebracht en worden kennisleemt...

Bekijk Deltafact

Microplastics

In deze Deltafact wordt de huidige kennis op het gebied van waterkwaliteit met betrekking tot microplastics samengebracht en worden kennisleemtes beno...

Bekijk Deltafact

Effecten van kunstmatige infiltratie van oppervlaktewater op de grondwaterkwaliteit

Deze Deltafact geeft een overzicht van de huidige stand van kennis ten aanzien van bewuste kunstmatige infiltratie van oppervlaktewater en effecten op...

Bekijk Deltafact

Brakke wateren

Deze factsheet geeft een overzicht van de huidige stand van de ecologische kennis rondom brakke wateren. Het geeft een definitie van brakke wateren in...

Bekijk Deltafact

Vergrijzing van grondwater

In deze Deltafact wordt ingegaan op ‘vergrijzing’ van grondwater, de voortschrijdende beïnvloeding van de chemische kwaliteit van grondwater. De betek...

Bekijk Deltafact

Mogelijke lange-termijneffecten van grootschalige geothermie op grondwaterkwaliteit

Deze Deltafact vat de huidige stand van de kennis ten aanzien van risico’s met betrekking tot grondwaterkwaliteit samen en legt de kennisleemtes bloot...

Bekijk Deltafact

Opkomende stoffen in grondwater

Dit Deltafact vat de huidige stand van de kennis samen over opkomende stoffen en hun effect op het Nederlandse grondwater. Daarnaast legt het kennisle...

Bekijk Deltafact

Effecten van bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit

Deze Deltafact behandelt de effecten van grootschalige toepassing van open- en gesloten bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit. De scope van d...

Bekijk Deltafact

Een inventarisatie van emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater en grondwater

Dit Deltafact geeft een overzicht van de huidige kennis over de emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.

Bekijk Deltafact

Best practices voor kennisvalorisatie

Deze Deltafact gaat in op de succesfactoren voor kennisvalorisatie, dat wil zeggen: het succesvol toepassen van ontwikkelde en bijeengebrachte kennis ...

Bekijk Deltafact