Skip to main content Skip to main nav

Kennisimpuls Waterkwaliteit

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit – kortweg KIWK – werkt een groot aantal partijen aan het vergroten van het inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en in de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Dit draagt bij aan het nemen van de juiste maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. Deelnemende partners zijn het Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten en belanghebbende partijen. In het programma brengen partijen de benodigde kennis bijeen, en maken ze die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk van het waterkwaliteitsbeheer. Hiermee verstevigen ze de basis onder het te voeren waterkwaliteitsbeleid. Het programma is gestart in 2018 en duurt 4 jaar. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, STOWA, de waterschappen, IPO en de drinkwaterbedrijven.

Biociden

Dit Deltafact gaat over de relevantie van biociden voor de waterkwaliteit. Het bundelt de huidige kennis met betrekking tot biociden, en benoemt kenni...

Bekijk Deltafact

Consumentenproducten

In deze Deltafact wordt de huidige kennis op het gebied van waterkwaliteit met betrekking tot consumentenproducten samengebracht en worden kennisleemt...

Bekijk Deltafact

Microplastics

In deze Deltafact wordt de huidige kennis op het gebied van waterkwaliteit met betrekking tot microplastics samengebracht en worden kennisleemtes beno...

Bekijk Deltafact

Effecten van kunstmatige infiltratie van oppervlaktewater op de grondwaterkwaliteit

Deze Deltafact geeft een overzicht van de huidige stand van kennis ten aanzien van bewuste kunstmatige infiltratie van oppervlaktewater en effecten op...

Bekijk Deltafact

Brakke wateren

Deze factsheet geeft een overzicht van de huidige stand van de ecologische kennis rondom brakke wateren. Het geeft een definitie van brakke wateren in...

Bekijk Deltafact

Vergrijzing van grondwater

In deze Deltafact wordt ingegaan op ‘vergrijzing’ van grondwater, de voortschrijdende beïnvloeding van de chemische kwaliteit van grondwater. De betek...

Bekijk Deltafact

Mogelijke lange-termijneffecten van grootschalige geothermie op grondwaterkwaliteit

Deze Deltafact vat de huidige stand van de kennis ten aanzien van risico’s met betrekking tot grondwaterkwaliteit samen en legt de kennisleemtes bloot...

Bekijk Deltafact

Opkomende stoffen in grondwater

Dit Deltafact vat de huidige stand van de kennis samen over opkomende stoffen en hun effect op het Nederlandse grondwater. Daarnaast legt het kennisle...

Bekijk Deltafact

Effecten van bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit

Deze Deltafact behandelt de effecten van grootschalige toepassing van open- en gesloten bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit. De scope van d...

Bekijk Deltafact

Een inventarisatie van emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater en grondwater

In ons grond- en oppervlaktewater worden regelmatig (resten van) gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in concentraties die de waterkwaliteitsnormen ...

Bekijk Deltafact

Best practices voor kennisvalorisatie

Deze Deltafact gaat in op de succesfactoren voor kennisvalorisatie, dat wil zeggen: het succesvol toepassen van ontwikkelde en bijeengebrachte kennis ...

Bekijk Deltafact