Kennisimpuls Waterkwaliteit

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit – kortweg KIWK – werkt een groot aantal partijen aan het vergroten van het inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en in de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Dit draagt bij aan het nemen van de juiste maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. Deelnemende partners zijn het Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten en belanghebbende partijen. In het programma brengen partijen de benodigde kennis bijeen, en maken ze die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk van het waterkwaliteitsbeheer. Hiermee verstevigen ze de basis onder het te voeren waterkwaliteitsbeleid. Het programma is gestart in 2018 en duurt 4 jaar. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, STOWA, de waterschappen, IPO en de drinkwaterbedrijven.

Best practices voor kennisvalorisatie

Deze Deltafact gaat in op de succesfactoren voor kennisvalorisatie, dat wil zeggen: het succesvol toepassen van ontwikkelde en bijeengebrachte kennis ...

Bekijk Deltafact